Moon.vn - Học để khẳng định mình
THPT Hồng Ngự 3 - Tỉnh Đồng Tháp
TT Thành viênHọ tênSNLevelExpSp
1 277340664155538 Anh Thu2004 33 4811 - -
2 duc641 Võ Huỳnh Đức2001 14 1136 100
3 112205537875737 Abilene Thảo2004 10 612 - -
4 duc412197 Lê Hồng Đức1998 10 551 100
5 110857631267803 Bùi Hiền2004 9 540 100
6 ngocnga2021 Huỳnh Phạm Ngọc Ngà2001 9 483 100
7 1491414617878526 Nguyễn Trần Gia Mỹ2004 7 290 100
8 2798255570488172 Lương Tài2003 6 215 - -
9 878989702950228 Amoo Thùy2003 3 70 - -
10 chibao1753 Châu Chí Bảo2003 2 50 100
11 1117060642101888 Mẩn Nguyễn2003 1 10 100
12 vonhutanh44065@gmail.com Nhut Anh Vo2003 0 8 100
13 uyenng0903@gmail.com Dena Nguyễn2004 0 4 100
14 529940694732833 Nguyễn Phương Thảo2005 0 4 100
15 546741719946603 Hoàng Phúc2004 0 4 100
16 thanhtrong01042004@gmail.com Trong Trần2004 0 4 100
17 175567394586009 Hạnh Như2003 0 4 100
18 phong2021 La thanh phong2001 0 -3 100