The restaurant was open 24 hours a day and also had rooms for .

The restaurant was open 24 hours a day and also had rooms for ______.

The new stamps are now on at main post offices.

The new stamps are now on ________ at main post offices.

I am writing to you in the that you can help me obtain some information.

I am writing to you in the _______ that you can help me obtain some information.

Ann wanted to pursue her own career in with her husband’s.

Ann wanted to pursue her own career in _________ with her husband’s.

New driving regulations are going to come into this year.

New driving regulations are going to come into ______ this year.

His teacher acted as a father.

His teacher acted as a father_________.

The present law has failed to its objectives.

The present law has failed to ________ its objectives.

The thing has got to be organized on an international .

The thing has got to be organized on an international _________.

The curriculum is the course of study that most school pupils in England and Wales are meant to follow between the ages?

The _________ curriculum is the course of study that most school pupils in England and Wales are meant to follow between the ages of 5 and 16.

We have created a special for part-time workers.

We have created a special _______ for part-time workers.

Paul's father only saw him as a for his dead brother.

Paul's father only saw him as a ________ for his dead brother.

We've set ourselves a series of goals to by the end of the month.

We've set ourselves a series of goals to _________ by the end of the month.

She seems to have spent all her life studying in institutions.

She seems to have spent all her life studying in __________ institutions.

She was probably the most highly prime minister of this century.

She was probably the most highly __________ prime minister of this century.

A is a school that receives no money from the government and where the education of the students is paid for by their p?

A ________ is a school that receives no money from the government and where the education of the students is paid for by their parents.

The course teaches you the theory but there's no for practical experience.

The course teaches you the theory but there's no _________ for practical experience.

The children are at three days a week.

The children are at ________ three days a week.

Club members have special, like being allowed to use the swimming pool.

Club members have special________, like being allowed to use the swimming pool.

Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d; mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đề?

Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d; mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với nhau tạo ra F1 gồm 24 loại kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F1, số ruồi có 4 alen trội chiếm tỉ lệ ?

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội?

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, 2 cặp gen này phân li độc lập. Phép lai P: Cây thân cao, hoa đỏ $ \times $ Cây thân cao, hoa đỏ, thu được F1 gồm 75% cây thân cao, hoa đỏ và 25% cây thân cao, hoa trắng. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có 4 loại kiểu hình. Theo lí thuyết, số cây có 2 alen trội ở F2 chiếm tỉ lệ

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: Cây hoa đỏ Cây ?

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: Cây hoa đỏ Cây hoa đỏ, thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở F2

Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bả?

Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:
Screenshot_1.png
Trong các kết luận sau đây mà nhóm học sinh rút ra từ kết quả thí nghiệm trên, kết luận nào sai?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra hiện tượng đột biến. Cho phép lai $\f?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra hiện tượng đột biến. Cho phép lai $\frac{{AB}}{{ab}}$Dd × $\frac{{Ab}}{{aB}}$dd, biết tần số hoán vị giữa hai gen A và B là 20%. Tỉ lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ là

Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Biết?

Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, khi nói về F1 có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng 50% tổng số cá thể được sinh ra.
II. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen.
III. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.
IV. Số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.

Ở một loài thú, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. P có kiểu gen $\frac{{\underline {{\rm{Ab}?

Ở một loài thú, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. P có kiểu gen $\frac{{\underline {{\rm{Ab}}} }}{{{\rm{aB}}}}{{\rm{X}}^{\rm{D}}}{{\rm{X}}^{\rm{d}}}$ × $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}{{\rm{X}}^{\rm{D}}}{\rm{Y}}$, thu được F1 có tổng số cá thể mang 3 tính trạng trội gấp 18 lần tổng số cá thể mang 3 tính trạng lặn. Biết không xảy ra đột biến và ở đực không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen ở giới cái là

Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả dài giao phấn với cây thân thấp, quả tròn (P), thu được F1 có 100% cây thân cao?

Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả dài giao phấn với cây thân thấp, quả tròn (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, quả dài. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 4 loại kiểu hình gồm 1200 cây, trong đó 108 cây có kiểu hình cây thân cao, quả tròn. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không có đột biến xảy ra, mọi điễn biến của sinh giao tử đực và cái giống nhau. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là

Một cơ thể (P) giảm phân có 8 loại giao tử với số lượng: 80Abd, 20ABD, 80aBd, 20abd, 80Abd, 20ABd, 80aBd, 20abD. Biết kh?

Một cơ thể (P) giảm phân có 8 loại giao tử với số lượng: 80Abd, 20ABD, 80aBd, 20abd, 80Abd, 20ABd, 80aBd, 20abD. Biết không xảy ra đột biến. Kiểu gen và tần số hoán vị gen và của cơ thể trên là

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 2 cặp NST, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là tr?

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 2 cặp NST, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cơ thể dị hợp về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 8 loại kiểu hình, trong đó có số cá thể mang kiểu hình 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 45%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả giới đực và giới cái với tần số như nhau. P có thể có kiểu gen và tần số hoán vị là

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}$Dd × $\frac{{\underline {{\rm{AB}}} }}{{{\rm{ab}}}}$Dd, thu được F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm 2,25%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Alen B quy định hoa đỏ trội?

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) lai phân tích, thu được Fa có tỉ lệ kiểu hình: 10% cây thân cao, hoa trắng : 10% cây thân thấp, hoa đỏ : 40% cây thân cao, hoa đỏ : 40% cây thân thấp, hoa trắng. Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con mà mỗi kiểu hì?

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con mà mỗi kiểu hình luôn có 2 kiểu gen?
I. AaBbdd × AAbbDd.
II. AaBbDD × AabbDd.
III. AaBbDd × Aabbdd.
IV. AABbdd × aaBBDd.

Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội?

Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, alen E quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen e quy định hạt nhăn. Tiến hành phép lai (P): ♂AaBbddEe × ♀AaBbDdEe, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Ở F1, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn, hạt nhăn?

Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 4 cặp gen Aa, Bb, Dd và Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau tương tác theo?

Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 4 cặp gen Aa, Bb, Dd và Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp. Kiểu gen AABBDDEE quy định quả nặng 90g, cứ có thêm một alen lặn quả nhẹ đi 5g. Ở phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe, thu được F1. Theo lí thuyết, ở F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định quả nặng 85g?

Ở phép lai XAXa$\frac{{{\rm{BD}}}}{{{\rm{bd}}}}$Ee × XAY$\frac{{{\rm{BD}}}}{{{\rm{bd}}}}$ee, nếu có hoán vị gen ở cả hai?

Ở phép lai XAXa$\frac{{{\rm{BD}}}}{{{\rm{bd}}}}$Ee × XAY$\frac{{{\rm{BD}}}}{{{\rm{bd}}}}$ee, nếu có hoán vị gen ở cả hai giới, mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen, số loại kiểu hình ở đời con là

Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. P?

Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × AabbDdee, thu được F1. Theo lí thuyết, loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1 chiếm tỉ lệ là

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con mà mỗi kiểu hì?

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con mà mỗi kiểu hình chỉ ứng với một kiểu gen?
I. AaBb × aaBb. II. aaBb × Aabb.
III. AaBb × aabb. IV. AaBb × AaBb.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Xét phép lai $\frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{ab}}}}$XDEXde × $\fra?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Xét phép lai $\frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{ab}}}}$XDEXde × $\frac{{{\rm{Ab}}}}{{{\rm{aB}}}}$XDEY, biết có hoán vị giữa hai gen A và B, giữa D và E. Biết không xảy ra đột biến. Đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có b?

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Trên AB có 17 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C là một điểm ở mặt nước sao cho ABC là tam giác đều. M là một điểm thuộc cạnh CB và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA − MB = λ). Biết phần tử tại M dao động ngược pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trôi là trội hoàn toàn. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết?

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trôi là trội hoàn toàn. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau?
I. aaBbDd × AaBBdd.
II. AaBbDd× aabbDd.
III. AAbbDd × aaBbdd.
IV. aaBbDD × aabbDd.

Ở một loài côn trùng, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định lông đen, a quy định lông trắng, kiểu gen Aa biểu hiệ?

Ở một loài côn trùng, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định lông đen, a quy định lông trắng, kiểu gen Aa biểu hiện lông đen ở con đực và lông trắng ở con cái. Cho con đực lông trắng lai với con cái lông đen được F1. Nếu cho các con đực F1 giao phối với con cái lông đen, theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là

Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: AaBbDd ×?

Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: AaBbDd × AaBBDd, thu được F1. Theo lí thuyết, ở F1, cá thể thuần chủng về cả 3 tính trạng chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

Trong điều kiện không phát sinh đột biến, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép?

Trong điều kiện không phát sinh đột biến, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu được F1. Theo lí thuyết, ở F1, loại kiểu gen AaBbDD chiếm tỉ lệ

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có tối đa ba?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình.

Cho mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen khá?

Cho mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen khác tỷ lệ kiểu hình?

Our football team steady progress to the semi-finals.

Our football team _____________ steady progress to the semi-finals.

He’s always finding with the children, even when they do nothing wrong.

He’s always finding ____________ with the children, even when they do nothing wrong.

Their new album is a collection of their greatest hits.

Their new album is ______________ a collection of their greatest hits.

I'd like to make some remarks before beginning the lecture.

I'd like to make some ______________ remarks before beginning the lecture.

brings about major changes in a young person’s body.

_____________ brings about major changes in a young person’s body.

I don't expect a lot of people to at this event.

I don't expect a lot of people to ____________ at this event.

My doctor has advised me to the amount of salt in my diet.

My doctor has advised me to ____________ the amount of salt in my diet.

I’m Jim. Have you seen him?

I’m _____________ Jim. Have you seen him?

This booklet provides readers useful information about local services.

This booklet provides readers _____________ useful information about local services.

It's important to focus your strengths and to minimize your weaknesses.

It's important to focus _____________ your strengths and to minimize your weaknesses.

She covered every wall in her bedroom posters of her favorite pop star.

She covered every wall in her bedroom _____________ posters of her favorite pop star.

The club welcomes all new members of age.

The club welcomes all new members _____________ of age.

A study has been to determine whether or not a certain drug leads to an improvement in symptoms for patients with Covid?

A study has been ____________ to determine whether or not a certain drug leads to an improvement in symptoms for patients with Covid-19.

All students have to an exam in Maths at the end of term.

All students have to _____________ an exam in Maths at the end of term.

in other people’s arguments without being asked is considered impolite.

_____________ in other people’s arguments without being asked is considered impolite.

The parcel had only been wrapped, and the paper had come off.

The parcel had only been ____________ wrapped, and the paper had come off.

Groups are of mixed but the main language spoken is English.

Groups are of mixed _____________ but the main language spoken is English.

Câu 4 (0,5 điểm) Cho dãy số xác định bởi ${u1} = 1,$. Tìm công thức tổng quát của ${un}.$

Câu 4 (0,5 điểm) Cho dãy số xác định bởi ${u_1} = 1,$. Tìm công thức tổng quát của ${u_n}.$

Câu 3 (2,0 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA,SB,$ ?

Câu 3 (2,0 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA,SB,$ $P$ là trọng tâm của $\Delta BCD.$
a) Chứng minh rằng: Đường thẳng $MN$ song song với mặt phẳng $\left( {SCD} \right).$
b) Tìm giao tuyến của $mp\left( {MNP} \right)$ và $mp\left( {ABCD} \right).$
c) Tìm giao điểm $G$ của đường thẳng $SC$ và $mp\left( {MNP} \right).$ Tính tỷ số $\frac{{SC}}{{SG}}.$

He took a minute or two to his thoughts before he replied.

He took a minute or two to _____________ his thoughts before he replied.

Câu 2 (1,0 điểm). Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên có $4$ chữ số được lập từ tập hợp $X = \left\{ {1;\;2;\;3;\;?

Câu 2 (1,0 điểm). Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên có $4$ chữ số được lập từ tập hợp $X = \left\{ {1;\;2;\;3;\;4;\;5;\;6;\;7;\;8;\;9} \right\}.$ Chọn ngẫu nhiên một số từ $S.$ Tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho $6.$

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1 (1,5 điểm). Giải phương trình sau: a) ${\cos ^2}x - \cos x = 0$ b) $\sin x?

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (1,5 điểm).
Giải phương trình sau:
a) ${\cos ^2}x - \cos x = 0$
b) $\sin x\cos x + \left| {\sin x + \cos x} \right| = 1$
c) $\cos 3x.\tan 4x = \sin 5x$

Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \r?

Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 4.$ Hỏi phép vị tự tâm $O$ tỉ số $k = - 2$ biến $\left( C \right)$ thành đường tròn nào sau đây?

Organic farmers use crop rotations to improve the of their soil.

Organic farmers use crop rotations to improve the ____________ of their soil.

Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \r?

Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $\left( C \right)$ có phương trình ${\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 4.$ Hỏi phép vị tự tâm $O$ tỉ số $k = - 2$ biến $\left( C \right)$ thành đường tròn nào sau đây?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai đường tròn $\left( C \right):{\left( {x + m} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai đường tròn $\left( C \right):{\left( {x + m} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 5$ và $\left( {C'} \right):{x^2} + {y^2} + 2\left( {m - 2} \right)y - 6x + 12 + {m^2} = 0.$ Vectơ $\overrightarrow v $ nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến $\left( C \right)$ thành $\left( {C'} \right)?$

Chelsea slipped to a second defeat after losing to Juventus in the Champions League.

Chelsea slipped to a second ____________ defeat after losing to Juventus in the Champions League.

Cho đường thẳng $d$ có phương trình $4x + 3y - 5 = 0$ và đường thẳng $\Delta $ có phương trình $x + 2y - 5 = 0.$ Phương ?

Cho đường thẳng $d$ có phương trình $4x + 3y - 5 = 0$ và đường thẳng $\Delta $ có phương trình $x + 2y - 5 = 0.$ Phương trình đường thẳng $d'$ là ảnh của đường thẳng $d$ qua phép đối xứng trục $\Delta $ là

Trong mặt phẳng $Oxy,$ tìm phương trình đường tròn $\left( {C'} \right)$ là ảnh của đường tròn $\left( C \right)$: ${x^2?

Trong mặt phẳng $Oxy,$ tìm phương trình đường tròn $\left( {C'} \right)$ là ảnh của đường tròn $\left( C \right)$: ${x^2} + {y^2} = 1$ qua phép đối xứng tâm $I\left( {1;\;0} \right).$

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai điểm $A\left( {1;1} \right)$ và $I\left( {2;3} \right).$ Phép vị tự tâm $I$ tỉ số ?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai điểm $A\left( {1;1} \right)$ và $I\left( {2;3} \right).$ Phép vị tự tâm $I$ tỉ số $k = - 2$ biến điểm $A$ thành điểm $A'.$ Tọa độ điểm $A'$ là

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow v = \left( {1;\,2} \right)$ biến điểm $M\left( ?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow v = \left( {1;\,2} \right)$ biến điểm $M\left( {4;\,5} \right)$ thành điểm

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ phép quay tâm $O$ góc quay $90^\circ $ biến điểm $M\left( { - 1;\;2} \right)$ thành điểm $?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ phép quay tâm $O$ góc quay $90^\circ $ biến điểm $M\left( { - 1;\;2} \right)$ thành điểm $M'.$ Tọa độ điểm $M'$ là

Trong một lớp học gồm có $18$ học sinh nam và $17$ học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên $4$ học sinh lên bảng giải bài ?

Trong một lớp học gồm có $18$ học sinh nam và $17$ học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên $4$ học sinh lên bảng giải bài tập. Xác suất để $4$ học sinh được gọi có cả nam và nữ bằng

Một nhóm học sinh gồm $5$ nam và $5$ bạn nữ được xếp thành một hàng dọc. Xác suất để $5$ bạn nữ đứng cạnh nhau bằng

Một nhóm học sinh gồm $5$ nam và $5$ bạn nữ được xếp thành một hàng dọc. Xác suất để $5$ bạn nữ đứng cạnh nhau bằng

Cho $n$ là số nguyên dương thỏa mãn ${{3}^{n}}C{n}^{0}-{{3}^{n-1}}C{n}^{1}+{{3}^{n-2}}C{n}^{2}-.....+{{\left( -1 \right)?

Cho $n$ là số nguyên dương thỏa mãn ${{3}^{n}}C_{n}^{0}-{{3}^{n-1}}C_{n}^{1}+{{3}^{n-2}}C_{n}^{2}-.....+{{\left( -1 \right)}^{n}}C_{n}^{n}=2048.$ Hệ số của ${{x}^{10}}$ trong khai triển ${{\left( x+2 \right)}^{n}}$ là

Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển ${\left( {2x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^6},$ $x \ne 0.$

Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển ${\left( {2x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^6},$ $x \ne 0.$

Tìm hệ số của số hạng chứa ${x^9}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left( {1 + 2x} \right){\left( {3 + x} \right)^{11}?

Tìm hệ số của số hạng chứa ${x^9}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left( {1 + 2x} \right){\left( {3 + x} \right)^{11}}.$

Cho một tam giác, trên ba cạnh của nó lấy $9$ điểm như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu tam giác có ba đỉnh thuộc $9$ điểm đ?

Cho một tam giác, trên ba cạnh của nó lấy $9$ điểm như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu tam giác có ba đỉnh thuộc $9$ điểm đã cho?
29.png

Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên $k$ sao cho $C{14}^k,$ $C{14}^{k + 1},$ $C{14}^{k + 2}$ theo thứ tự đó lập thà?

Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên $k$ sao cho $C_{14}^k,$ $C_{14}^{k + 1},$ $C_{14}^{k + 2}$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Tính tổng tất cả các phần tử của $S.$

Cho hai đường thẳng ${d1}$ và ${d2}$ song song với nhau. Trên ${d1}$ lấy $5$ điểm phân biệt, trên ${d2}$ lấy $7$ điểm ph?

Cho hai đường thẳng ${d_1}$ và ${d_2}$ song song với nhau. Trên ${d_1}$ lấy $5$ điểm phân biệt, trên ${d_2}$ lấy $7$ điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng ${d_1}$ và ${d_2}?$

Một tổ công nhân có $12$ người. Cần chọn $3$ người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nh?

Một tổ công nhân có $12$ người. Cần chọn $3$ người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Cho phương trình $\sqrt[3]{{{\left( \sin x+m \right)}^{2}}}+\sqrt[3]{{{\sin }^{2}}x-{{m}^{2}}}=2\sqrt[3]{{{\left( \sin x?

Cho phương trình $\sqrt[3]{{{\left( \sin x+m \right)}^{2}}}+\sqrt[3]{{{\sin }^{2}}x-{{m}^{2}}}=2\sqrt[3]{{{\left( \sin x-m \right)}^{2}}}.$
Gọi $S=\left[ a;b \right]$ là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình trên có nghiệm thực. Tính giá trị của $P={{a}^{2}}+{{b}^{2}}.$

Tìm tập nghiệm của phương trình: $R=12a.$

Tìm tập nghiệm của phương trình: $R=12a.$

Nghiệm của phương trình $2\cos 2x+9\sin x-7=0$ là

Nghiệm của phương trình $2\cos 2x+9\sin x-7=0$ là

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình ${\cos ^3}2x - {\cos ^2}2x = m{\sin ^2}x$ có nghiệm t?

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình ${\cos ^3}2x - {\cos ^2}2x = m{\sin ^2}x$ có nghiệm thuộc khoảng $\left( {0;\,\frac{\pi }{6}} \right)?$

Giá trị lớn nhất của $m$ để phương trình $\cos x + {\sin ^{2018}}5x + m = 0$ có nghiệm là

Giá trị lớn nhất của $m$ để phương trình $\cos x + {\sin ^{2018}}5x + m = 0$ có nghiệm là

Phương trình $4{\sin ^2}2x - 3\sin 2x\cos 2x - {\cos ^2}2x = 0$ có bao nhiêu nghiệm trong khoảng $\left( {0;\,\pi } \rig?

Phương trình $4{\sin ^2}2x - 3\sin 2x\cos 2x - {\cos ^2}2x = 0$ có bao nhiêu nghiệm trong khoảng $\left( {0;\,\pi } \right)?$

Tổng các nghiệm của phương trình $2{{\cos }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3$ trên $\left( 0;\frac{5\pi }{2} \right]$ là

Tổng các nghiệm của phương trình $2{{\cos }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3$ trên $\left( 0;\frac{5\pi }{2} \right]$ là

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phương trình $\sin \left( {3x + \frac{\pi }{3}} \right) = - \frac{{\sqrt 3 }}{2}$ c?

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Phương trình $\sin \left( {3x + \frac{\pi }{3}} \right) = - \frac{{\sqrt 3 }}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left( {0;\frac{\pi }{2}} \right)?$

I don't eat a lot of sweets, but every I just need a piece of chocolate cake.

I don't eat a lot of sweets, but every _________ I just need a piece of chocolate cake.

Don't debate me about it. The rules are , and you broke them.

Don't debate me about it. The rules are ________, and you broke them.

It’s hard to imagine that Mark and John are brothers — they’re like .

It’s hard to imagine that Mark and John are brothers — they’re like ________.

I try to keep some cash around the house in case of emergencies.

I try to keep some cash _________ around the house in case of emergencies.

Someone our house while we were gone and stole our TV.

Someone __________ our house while we were gone and stole our TV.

They decided to the wedding until his brother had returned from Brazil.

They decided to _______ the wedding ______ until his brother had returned from Brazil.

Senior pupils are expected to set a/an to the younger children.

Senior pupils are expected to set a/an __________ to the younger children.

How do you intend to put these proposals into, Mohamed?

How do you intend to put these proposals into_________, Mohamed?

She's at that age where she's starting to be in boys.

She's at that age where she's starting to be __________ in boys.

Anton has a consuming passion science fiction.

Anton has a consuming passion ________ science fiction.

They would make it mandatory everyone to have health insurance.

They would make it mandatory ________ everyone to have health insurance.

I glanced my watch for the 20th time that morning.

I glanced ________ my watch for the 20th time that morning.

The preparatory is the minimum qualification required to teach English in most language schools.

The preparatory __________ is the minimum qualification required to teach English in most language schools.

I'm sorry - I can't work with these interruptions.

I'm sorry - I can't work with these _________ interruptions.

Qualifications are important but experience is always a plus.

Qualifications are important but __________ experience is always a plus.

The Green Party is to protecting the environment.

The Green Party is _________ to protecting the environment.

The average human in the developed countries has increased over the last hundred years.

The average human _________ in the developed countries has increased over the last hundred years.

There are some funny moments in the film.

There are some _________ funny moments in the film.

He worked for two years as a plumber’s .

He worked for two years as a plumber’s _________.

Why don't you vote - how can you be so to what is going on?

Why don't you vote - how can you be so ________ to what is going on?

His guitar playing was and extremely skillful.

His guitar playing was _________ and extremely skillful.

The resort caters almost for a high-society public.

The resort caters almost __________ for a high-society public.

English is for all students, but art and music are optional.

English is _________ for all students, but art and music are optional.

What makes you think that you are for this job?

What makes you think that you are ________ for this job?

The of huge amounts of data has helped our research enormously.

The _______ of huge amounts of data has helped our research enormously.

His new film has made quite a in London.

His new film has made quite a ____________ in London.

The teacher sent Jane to the principal for making a in class.

The teacher sent Jane to the principal for making a _______ in class.

We'll make a if we can manage to secure a trading partner in China.

We'll make a _______ if we can manage to secure a trading partner in China.

Robert made a in the store when they refused to refund him for the broken television.

Robert made a _______ in the store when they refused to refund him for the broken television.

We told the babysitter we'd be back by 10, so we should start making a .

We told the babysitter we'd be back by 10, so we should start making a ________.

We need to make a on the brochure next week.

We need to make a _______ on the brochure next week.

We must make for riding out the storm.

We must make _________ for riding out the storm.

The president made a/an to the people of Japan in a public speech.

The president made a/an _______ to the people of Japan in a public speech.

We may not get another chance, so we need to make the of this opportunity.

We may not get another chance, so we need to make the _______ of this opportunity.

Would you like to make a to our charity appeal?

Would you like to make a ________ to our charity appeal?

We will only publish a new edition if you can make a convincing for it.

We will only publish a new edition if you can make a convincing __________ for it.

When it's cold, we make a on the front or on the roof of our homes.

When it's cold, we make a _______ on the front or on the roof of our homes.

The salesman was eager to make a quick .

The salesman was eager to make a quick _______.

A: "I'd love to pick your brain about sales strategies you might be willing to share." B: "Sure, let's make a to meet ?

A: "I'd love to pick your brain about sales strategies you might be willing to share."
B: "Sure, let's make a _______ to meet sometime in the next week or so."

We cannot make a precise of the price until we have all the costs.

We cannot make a precise ________ of the price until we have all the costs.

You really need to your room. It's like a pigsty in there!

You really need to _________ your room. It's like a pigsty in there!

We bottled water and canned goods, so we should be fine during the storm.

We _________ bottled water and canned goods, so we should be fine during the storm.

Would you the water heater for me, please?

Would you ___________ the water heater for me, please?

I decided to all the decorations right after the party so I didn't have to do it the next day.

I decided to ___________ all the decorations right after the party so I didn't have to do it the next day.

He the wrapper after he finished eating the candy bar.

He __________ the wrapper after he finished eating the candy bar.

I have no idea why some people those who speak with an accent.

I have no idea why some people ________ those who speak with an accent.

I have to be up at 6 AM, so I'll need to early tonight.

I have to be up at 6 AM, so I'll need to __________ early tonight.

She's been money to her friends and family ever since she won the lottery.

She's been _________ money _______ to her friends and family ever since she won the lottery.

I'm not going to their smoking any longer.

I'm not going to _________ their smoking any longer.

She returned the ring and they their engagement.

She returned the ring and they ___________ their engagement.

The moment I met my wife, I her completely.

The moment I met my wife, I _________ her completely.

I don't mind if you go for an ice cream, but you'd better your father first.

I don't mind if you go for an ice cream, but you'd better ___________ your father first.

He failed to his parents' expectations.

He failed to ___________ his parents' expectations.

Do you want me or mommy to you tonight?

Do you want me or mommy to _______ you _______ tonight?

Since moving to London, he’s from many of his friends.

Since moving to London, he’s ________ from many of his friends.

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có b?

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Trên AB có 9 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C và D là hai điểm ở mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. M là một điểm thuộc cạnh CD và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA − MB = λ). Biết phần tử tại M dao động ngược pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng phát ra hai ?

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng $\lambda $. Gọi C, D là hai điểm ở mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. I là trung điểm của AB. M là một điểm nằm trong hình vuông ABCD xa I nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết AB = 6,6$\lambda $. Độ dài đoạn thẳng MI gần nhất giá trị nào sau đây?

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bướ?

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. M là điểm trong (C) dao động cực đại cùng pha với hai nguồn. Xác định khoảng cách xa nhất từ M đến trung điểm I của S1S2 gần giá trị nào nhất sau đây

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bướ?

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = ac?

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos20πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tạo ra hai sóng có bước s?

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tạo ra hai sóng có bước sóng bằng 4 cm. Biết AB = 30 cm. Trong vùng giao thoa. M và N là hai điểm ở mặt nước năm trên trung trực của AB với MN = 72 cm. Trên đoạn MN có số điểm dao động ngược pha với hai nguồn ít nhất là

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau $16\text{ }cm,$ dao động theo phương vuông góc vớ?

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau $16\text{ }cm,$ dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm, điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần bằng

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 14 cm dao động cùng pha, cùng tầ?

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 14 cm dao động cùng pha, cùng tần số 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 32 cm/s. Gọi I là trung điểm của AB. M là một điểm trên mặt chất lỏng và cách đều hai nguồn A, B. Biết M dao động ngược pha với I. Trên đoạn MI có 4 điểm dao động đồng pha với I. Đoạn MI có độ dài xấp xỉ là

Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước cách nhau 11 cm dao động theo phương trình $u=acos\left( \omega t \right)\text{ (?

Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước cách nhau 11 cm dao động theo phương trình $u=acos\left( \omega t \right)\text{ (}mm).$ Bước sóng là 2 cm. C là điểm trên mặt nước sao cho tam giác ABC là tam giác đều. O là trung điểm của AB. Số điểm dao động ngược pha với O trên đoạn OC là

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 11 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là ${{u}{A}}={{?

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 11 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là ${{u}_{A}}={{u}_{B}}=a\cos 100\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 100 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 12 cm. Các sóng có cùng bước sóng λ = 1,2 cm. Hai điểm C?

Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 12 cm. Các sóng có cùng bước sóng λ = 1,2 cm. Hai điểm C và D trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 8 cm và cùng cách đều 2 nguồn A và B. Số điểm trên đoạn CD dao động cùng pha với hai nguồn là

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng tại A và B cách nhau 15 cm dao động cùng pha, cùng tần số f = 20 Hz?

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng tại A và B cách nhau 15 cm dao động cùng pha, cùng tần số f = 20 Hz. Gọi O là trung điểm của AB, M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và dao động ngược pha với hai nguồn. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s. Khoảng cách gần nhất từ M đến O là

Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 11 cm dao động theo phương trình $u=acos\left( \omega t \right)\text{ (}mm).$ Khoảng ?

Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 11 cm dao động theo phương trình $u=acos\left( \omega t \right)\text{ (}mm).$ Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại gần nhau nhất trên đường thẳng nối AB bằng 1 cm. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của AB cách nguồn A một đoạn bằng

This course will acquaint you with the basic concepts management.

This course will acquaint you with the basic concepts ________ management.

Covent Garden has made some attempt to make opera accessible a wider public.

Covent Garden has made some attempt to make opera accessible ________ a wider public.

Investors are becoming increasingly excited about prospects the new drug.

Investors are becoming increasingly excited about prospects _______ the new drug.

He sat taking of everything that was said.

He sat taking ________ of everything that was said.

It wasn't such a bad experience when I on it.

It wasn't such a bad experience when I ________ on it.

The new legislation is intended to create a level playing for students of all backgrounds.

The new legislation is intended to create a level playing ________ for students of all social classes.

I think everyone needs to from this issue for a moment and think about their motivations a bit more critically.

I think everyone needs to ________ from this issue for a moment and think about their motivations a bit more critically.

You may hate it now, but I guarantee you will your time as an intern.

You may hate it now, but I guarantee you will ________ your time as an intern.

Police are reports that he embezzled money.

Police are ________ reports that he embezzled money.

I his earlier paintings to his later ones.

I ________ his earlier paintings to his later ones.

He hasn't made any for his retirement yet.

He hasn't made any ________ for his retirement yet.

Let’s take of the good weather and go to the beach.

Let’s take ________ of the good weather and go to the beach.

There's not much that this war will be over soon.

There's not much _________ that this war will be over soon.

We can help you the person to the job.

We can help you _______ the person to the job.

He tried to attention from his own illegal activities.

He tried to ________ attention from his own illegal activities.

The of the company marks an exciting time in information technology.

The _________ of the company marks an exciting time in information technology.

The book has succeeded in making philosophy to a wider audience.

The book has succeeded in making philosophy _________ to a wider audience.

The school is based on the fundamental principle that each child should develop its full .

The school is based on the fundamental principle that each child should develop its full _________.

These trips give students the opportunity to their independent studies in geography and history.

These trips give students the opportunity to ________ their independent studies in geography and history.

The Swedes regard training as a part of a youngster's education.

The Swedes regard __________ training as a part of a youngster's education.

She was actively involved in programs to increase adult .

She was actively involved in programs to increase adult __________.

Big companies are always looking for products that can't be easily copied.

Big companies are always looking for _________ products that can't be easily copied.

The pilot set the aircraft up for a to the nearest suitable airfield.

The pilot set the aircraft up for a _________ to the nearest suitable airfield.

The company is trying to confidence amongst its investors.

The company is trying to __________ confidence amongst its investors.

If my kids want fancy gadgets, they have to earn the money for them.

If my kids want fancy __________ gadgets, they have to earn the money for them.

Many teenagers are surprisingly ignorant about current politics.

Many teenagers are surprisingly ignorant about current politics.

Joe is passionate about voluntary work and she has recently asked various organizations to help.

Joe is passionate about voluntary work and she has recently asked various organizations to help.

You're very fortunate to have such a meaningful experience in helping disadvantaged children.

You're very fortunate to have such a meaningful experience in helping disadvantaged children.

For obvious reasons, I'd prefer to do voluntary work and bring happiness to others.

For obvious reasons, I'd prefer to do voluntary work and bring happiness to others.

Our team are enough to work for free in this charitable organization.

Our team are ___________ enough to work for free in this charitable organization.

The city lifestyle seems to her because she looks great.

The city lifestyle seems to __________ her because she looks great.

They're a new presenter for the show.

They're ___________ a new presenter for the show.

Volunteer work can often to a paying job.

Volunteer work can often _________ to a paying job.

What you need to gain in this charitable campaign is experience.

What you need to gain in this charitable campaign is __________ experience.

The importance of qualifications varies enormously between different industries.

The importance of ___________ qualifications varies enormously between different industries.

My father does volunteer work on a daily basis and gain many skills.

My father does volunteer work on a daily basis and gain many ___________ skills.

Volunteer work is helpful to develop yourself in a wide range of .

Volunteer work is helpful to develop yourself in a wide range of _________.

My teachers encourage us to do volunteer work because it is a useful way to experience.

My teachers encourage us to do volunteer work because it is a useful way to ________ experience.

She still keeps a attitude towards people with disabilities and never regards them as a part of her community.

She still keeps a ___________ attitude towards people with disabilities and never regards them as a part of her community.