Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ Tốc độ dao động cực đại của vật là

Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ Tốc độ dao động cực đại của vật là

878112.PNG

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O theo phương trình: $x=4\cos \left( \frac{2\pi ?

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O theo phương trình: $x=4\cos \left( \frac{2\pi }{T}t+\varphi \right)\left( cm \right).$ Biết rằng trong một chu kì dao động thì độ lớn gia tốc của chất điểm nhỏ hơn $50\,\text{cm/}{{\text{s}}^{2}}$ trong khoảng thời gian là ${\dfrac{T}{3}.}$ Tần số góc là

Cho một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T = 1 s. Trong một chu kỳ, quãng thời gian mà tốc độ chuyển động của chất?

Cho một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s. Trong một chu kỳ, quãng thời gian mà tốc độ chuyển động của chất điểm nhỏ hơn 20 cm/s là 1 s. Biên độ dao động của chất điểm là

Cho một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm, tần số f = 3 Hz. Trong một chu kỳ, quãng thời gian mà tốc độ c?

Cho một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm, tần số f = 3 Hz. Trong một chu kỳ, quãng thời gian mà tốc độ chuyển động của vật lớn hơn 12π cm/s là

Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O, với chu kỳ bằng 1,5 s. Biết rằn?

Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O, với chu kỳ bằng 1,5 s. Biết rằng trong mỗi chu kỳ, tổng thời gian mà chất điểm có li độ nhỏ hơn 3 cm là 1 s. Gia tốc cực đại của chất điểm trong quá trình dao động là

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng m?

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn hơn $\frac{A\sqrt{2}}{2}$ là

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2 s với biên độ 2 cm. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí câ?

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2 s với biên độ 2 cm. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng một khoảng nhỏ hơn 1 cm là

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển?

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt vật gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một khoảng $\frac{A}{2}$ vào thời điểm gần nhất sau thời điểm t là

Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo là đoạn thẳng trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Biết rằng ?

Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo là đoạn thẳng trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau là 0,5 giây thì chất điểm lại đi tới vị trí cách O một đoạn 5 cm. Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động có thể nhận giá trị

Một vật dao động điều hòa, đi từ ${M}$ có li độ $x=-3\,cm$ đến ${N}$ có li độ $x=+3\,cm$ trong $0,5s.$ Vật đi tiếp $2,5s?

Một vật dao động điều hòa, đi từ ${M}$ có li độ $x=-3\,cm$ đến ${N}$ có li độ $x=+3\,cm$ trong $0,5s.$ Vật đi tiếp $2,5s$ nữa thì quay lại ${M}$ đủ một chu kì. Tốc độ cực đại của vật dao động điều hòa là

Một vật dao động điều hòa trong $\frac{3}{4}$ chu kì đầu tiên đi từ điểm ${M}$ có li độ ${{x}{1}}=-5\,cm$ đến điểm ${N}$?

Một vật dao động điều hòa trong $\frac{3}{4}$ chu kì đầu tiên đi từ điểm ${M}$ có li độ ${{x}_{1}}=-5\,cm$ đến điểm ${N}$ có li độ ${{x}_{2}}=5\,cm.$ Biên độ dao động của vật là

Vật dao động điều hòa. ∆t1 là khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ $x=\frac{A\sqrt{3}}{2}$ và ?

Vật dao động điều hòa. ∆t1 là khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ $x=\frac{A\sqrt{3}}{2}$ và ∆t2 là khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ $x=\frac{A\sqrt{3}}{2}$ đến biên dương. Hệ thức đúng là

Vật dao động điều hòa với biên độ A. Trong một chu kì khoảng thời gian dài nhất vật đi từ vị trí có li độ x1 = -A đến vị?

Vật dao động điều hòa với biên độ A. Trong một chu kì, khoảng thời gian dài nhất vật đi từ vị trí có li độ x1 = -A đến vị trí có li độ ${{x}_{2}}=\frac{A}{2}$ là 0,45 s. Chu kì dao động của vật là

Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để chất điểm từ vị trí có li độ ${{x}{1}}=\frac{?

Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để chất điểm từ vị trí có li độ ${{x}_{1}}=\frac{-A\sqrt{3}}{2}$ đến vị trí cân bằng là 0,5 s. Chu kì dao động của con lắc là

Một vật dao động điều hòa theo phương trình$x=3cos\left( 6\pi t+\frac{\pi }{12} \right)\left( cm \right)$ . Khoảng thời ?

Một vật dao động điều hòa theo phương trình$x=3cos\left( 6\pi t+\frac{\pi }{12} \right) cm$ . Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi qua vị trí có tọa độ x=1,5 cm theo chiều âm đến lúc vật đạt vận tốc bằng một nửa giá trị cực đại là

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x=5cos\left( 4\pi t-\frac{\pi }{2} \right)$ (t tính bằng s). Tính từ t ?

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x=5cos\left( 4\pi t-\frac{\pi }{2} \right) cm$ (t tính bằng s). Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ gia tốc cực đại là

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 10 rad/s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí ?

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 10 rad/s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ 4 cm đến vị trí biên là

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 (cm) và chu kì 2 (s). Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li ?

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 (cm) và chu kì 2 (s). Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ 4 cm đến vị trí cân bằng là

Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân?

Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ là 

Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên đoạn thẳng PQ. Gọi O, E lần lượt là trung điểm của PQ và OQ. Thời gian để vậ?

Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên đoạn thẳng PQ. Gọi O, E lần lượt là trung điểm của PQ và OQ. Thời gian để vật đi từ P đến Q rồi quay về E là

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=8\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right).$ Khoảng thời ?

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=8\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right).$ Khoảng thời gian ngắn nhất mà vật đi từ li độ ${{x}_{1}}=4\text{ }cm$ đến li độ ${{x}_{2}}=-4\sqrt{3}cm$ là

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T, biên độ A. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ?

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T, biên độ A. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vật có li độ ${{x}_{1}}=-A$ đến vị trí có li độ ${x}_{2}=\frac{A\sqrt{3}}{2}$ là

Một chất điểm có phương trình dao động $x=5\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{3} \right)\left( cm \right)$. Khoảng thời gian ?

Một chất điểm có phương trình dao động $x=5\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{3} \right)\left( cm \right)$. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t=0 đến khi nó đi qua vị trí cân bằng là

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(5πt + π/6) (cm). Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li đ?

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(5πt + π/6) (cm). Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ ${{x}_{1}}=5\text{ }cm$ theo chiều dương đến vị trí có li độ ${{x}_{2}}=-5\sqrt{2}$ theo chiều dương là

Một vật dao động điều hòa với chu kì là T, biên độ dao động là 6 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí ${{x}{1}}=3\te?

Một vật dao động điều hòa với chu kì là T, biên độ dao động là 6 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí ${{x}_{1}}=3\text{ }cm$ theo chiều âm đến ${{x}_{2}}=-3\sqrt{3}cm$ theo chiều dương là

Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3s trên quỹ đạo dài 20 cm. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí?

Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3s trên quỹ đạo dài 20 cm. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là

Hundreds of people were from the stadium.

Hundreds of people were _____________ from the stadium.

Please turn the television before you go to bed.

Please turn the television ___________before you go to bed.

It’s so nosy! I can’t sleep. Please turn the volume, son.

It’s so noisy! I can’t sleep. Please turn the volume___________, son.

When they show an operation on TV, I have to.

When they show an operation on TV, I have to____________.

The truth to be stranger than we had expected.

The truth ___________to be stranger than we had expected.

She has nobody she can.

She has nobody she can___________.

It that she was a friend of my sister.

It _____________ that she was a friend of my sister.

Why did she your invitation?

Why did she _____________your invitation?

We arranged to meet at 7.30, but she never.

We arranged to meet at 7.30, but she never____________.

It’s dark here. Please the lights.

It’s dark here. Please __________ the lights.

It’s late—I think I’ll.

It’s late—I think I’ll____________.

In one year she turned from a problem child a model student.

In one year she turned from a problem child _________a model student.

The car skidded and.

The car skidded and___________.

The weather became so bad that they had to.

The weather became so bad that they had to_____________.

You must your pass when you leave the building.

You must _____________ your pass when you leave the building.

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R},$ có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hà?

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R},$ có bảng biến thiên như sau:
39.png
Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{m\sqrt{f(x)+2}+5}{\sqrt{f(x)+2}+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\,1;1)?$

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R},$ có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m\in (-\,20;20)$?

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R},$ có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{\sqrt{f(x)+1}+2}{\sqrt{f(x)+1}-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\,1;1)?$
38.png

Cho hàm số $y=f(x),$ có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{f(x)-2m+1}{f(x)+m}$ đồng ?

Cho hàm số $y=f(x),$ có bảng biến thiên như sau:
37.png
Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{f(x)-2m+1}{f(x)+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;-\,2)?$

Cho hàm số $f(x)=\frac{(2-m)\sqrt{6-x}-8}{\sqrt{6-x}+m}$ ( $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để ?

Cho hàm số $f(x)=\frac{(2-m)\sqrt{6-x}-8}{\sqrt{6-x}+m}$ ( $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\,3;5)?$

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{(m-1)\sqrt{x-1}+2}{\sqrt{x-1}+m}$ đồng biến trên kho?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{(m-1)\sqrt{x-1}+2}{\sqrt{x-1}+m}$ đồng biến trên khoảng $(17;37).$

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{\sqrt{1-x}-2}{\sqrt{1-x}+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;-\,8)?$

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{\sqrt{1-x}-2}{\sqrt{1-x}+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;-\,8)?$

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-m}$ nghịch biến trên khoảng $(4;+\,\infty )?$

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-m}$ nghịch biến trên khoảng $(4;+\,\infty )?$

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{4-\cot x}{\cot x+2m}$ đồng biến trên khoảng $\left( \f?

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{4-\cot x}{\cot x+2m}$ đồng biến trên khoảng $\left( \frac{\pi }{4};\frac{\pi }{2} \right)?$

Có bao nhiêu giá trị nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{\sin 2x-1}{\sin 2x+m}$ đồng biến trên khoảng $\left( -\?

Có bao nhiêu giá trị nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{\sin 2x-1}{\sin 2x+m}$ đồng biến trên khoảng $\left( -\frac{\pi }{12};\frac{\pi }{4} \right)?$

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{2\cos x-1}{\cos x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{?

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{2\cos x-1}{\cos x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)?$

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{2\cos x+3}{2\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left( 0;\fr?

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{2\cos x+3}{2\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{3} \right)?$

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{\sin x+m}{\sin x-1}$ nghịch biến trên khoảng $\left( \frac{\?

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{\sin x+m}{\sin x-1}$ nghịch biến trên khoảng $\left( \frac{\pi }{2};\pi \right)?$

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right).$

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{2\sin x-1}{\sin x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( ?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{2\sin x-1}{\sin x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right).$

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{4} \right).$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x-2m}{(2m+3)x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)?$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x-2m}{(2m+3)x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)?$

Gọi $S$ là tập hợp các số nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{{{m}^{2}}x+5}{2mx+1}$ nghịch biến trên khoảng $(3;+\?

Gọi $S$ là tập hợp các số nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{{{m}^{2}}x+5}{2mx+1}$ nghịch biến trên khoảng $(3;+\,\infty ).$ Tính tổng $T$ của các phần tử trong $S.$

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{mx-4}{m-x}$ nghịch biến trên khoảng $(-\,3;1)$ là

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{mx-4}{m-x}$ nghịch biến trên khoảng $(-\,3;1)$ là

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{mx+2}{2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)?$

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để hàm số $y=\frac{mx+2}{2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)?$

Số giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -\,2019;2019 \right]$ sao cho hàm số $y=\frac{x-4}{x-2m}$ đồng biến trên khoả?

Số giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -\,2019;2019 \right]$ sao cho hàm số $y=\frac{x-4}{x-2m}$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$ là

[2020] Cho hàm số $f(x)=\frac{mx-4}{x-m}$ ( $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số đã cho đ?

[2020] Cho hàm số $f(x)=\frac{mx-4}{x-m}$ ( $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;+\,\infty )?$

Gọi $S$ là tập hợp các số nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2m-3}{x-3m+2}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;?

Gọi $S$ là tập hợp các số nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2m-3}{x-3m+2}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;-\,14).$ Tính tổng $T$ của các phần tử trong $S.$

Cho hàm số $f(x)=\frac{2x+12}{x+{{m}^{2}}-3}$ ( $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số đã c?

Cho hàm số $f(x)=\frac{2x+12}{x+{{m}^{2}}-3}$ ( $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2;+\,\infty )?$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\,\infty )?$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\,\infty )?$

[2020] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;?

[2020] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\,\infty ;-\,5)$ là

Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số $y=\frac{x-1}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\,\infty ;2).$

Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số $y=\frac{x-1}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\,\infty ;2).$

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{mx+1}{4x+m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định?

Có bao nhiêu số nguyên $m\in (-\,20;20)$ để hàm số $y=\frac{mx+1}{4x+m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định?

Có bao nhiêu số nguyên $m$ nhỏ hơn $10$ để hàm số $y=\frac{x+3}{x+4m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định?

Có bao nhiêu số nguyên $m$ nhỏ hơn $10$ để hàm số $y=\frac{x+3}{x+4m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định?

Tập tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{mx-2}{x+m-3}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định là khoảng ?

Tập tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{mx-2}{x+m-3}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định là khoảng $(a;b).$ Tính $P=b-a.$

[2017] Cho hàm số $y = \frac{{mx - 2m - 3}}{{x - m}}$ với $m$ là tham số. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên c?

[2017] Cho hàm số $y = \frac{{mx - 2m - 3}}{{x - m}}$ với $m$ là tham số. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của $m$ để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của $S.$

Một vòng đu quay có bán kính 30 m, quay tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với mặt đất. Các tia nắng nằm trong mặt phẳng?

Một vòng đu quay có đường kính 30 m, quay tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với mặt đất. Các tia nắng nằm trong mặt phẳng vòng đu quay chiếu vào một cabin được gắn ở trên vòng quay tạo ra bóng của cabin trên mặt đất. Xác định biên độ dao động của bóng cabin ở trên mặt đất biết các tia nắng hợp với mặt đất góc 60o

Vật dao động điều hoà với phương trình $x=12\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{3} \right) (cm)$. Trạng thái dao động của vật?

Vật dao động điều hoà với phương trình $x=12\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{3} \right) (cm)$. Trạng thái dao động của vật ở thời điểm $1,45 s.$ là

Ron for dinner last night.

Ron ___________for dinner last night.

The clouds finally parted and the sun .

The clouds finally parted and the sun_________ .

She hasn't from the anaesthetic yet.

She hasn't ___________ from the anaesthetic yet.

When does their new album?

When does their new album___________?

tonight and we'll watch a video.

____________ tonight and we'll watch a video.

I've got to go - something has just at home and I'm needed there.

I've got to go - something has just __________ at home and I'm needed there.

After her death, it that she'd lied about her age.

After her death, it ____________that she'd lied about her age.

I watched the interview and felt he as quite arrogant.

I watched the interview and felt he ____________as quite arrogant.

She a bit of money when her grandfather died.

She ______________a bit of money when her grandfather died.

Do you still dislike your office, or have you to thinking it's all right?

Do you still dislike your office, or have you _____________ to thinking it's all right?

The food didn't my expectations.

The food didn't _____________ my expectations.

The director has a lot of criticism over his handling of the affair.

The director has _________ a lot of criticism over his handling of the affair.

I tried telling a few jokes but they didn't .

I tried telling a few jokes but they didn't __________.

What points at the meeting?

What points ____________ at the meeting?

Gavin the idea of dividing the rooms in half.

Gavin ___________ the idea of dividing the rooms in half.

Cheap organic food is still difficult to.

Cheap organic food is still difficult to______________.

She a fortune when her uncle died.

She ___________ a fortune when her uncle died.

She me with a knife.

She ____________me with a knife.

How did the problem in the first place?

How did the problem _____________in the first place?

Don't let one little quarrel you.

Don't let one little quarrel ______________ you.

Please wipe your feet before you the house.

Please wipe your feet before you _____________the house.

They had wanted it to be a surprise but the plan didn't.

They had wanted it to be a surprise but the plan didn't____________.

I'll and pick you up in half an hour.

I'll ______________and pick you up in half an hour.

Long hair for men in the sixties.

Long hair for men _______________in the sixties.

The exam results in August.

The exam results ___________in August.

I picked up the book and it in my hands.

I picked up the book and it ____________in my hands.

The government's economic policies have a lot of criticism.

The government's economic policies have ____________a lot of criticism.

The plaster had started to from the wall.

The plaster had started to ___________from the wall.

She some old photographs in a drawer.

She ____________ some old photographs in a drawer.

- we're going to be late if you don't hurry!

_____________ - we're going to be late if you don't hurry!

Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ được biểu diễn dưới dạng cos. Đồ thị pha dao động theo thời gian có dạng?

Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ được biểu diễn dưới dạng cos. Đồ thị pha dao động theo thời gian có dạng như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là A = 5 cm. Biết ở thời điểm t=0 vật đi qua vị trí li độ ${{x}_{o}}$. Thời điểm t=3s vật đi qua vị trí li độ $-{{x}_{o}}$ theo chiều ngược lại với so với thời điểm t=0. Giá trị của ${{x}_{o}}$ gần nhất với giá trị nào sau đây
878009.PNG

Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là \[{{x}{1~}}=6cos\left( \omega t \right)cm\]và\[{{x}{2~}}=\text{ 4}?

Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là ${{x}_{1~}}=6cos\left( \omega t \right)cm$ và ${{x}_{2~}}=\text{4}cos\left( \omega t - \frac{2\pi }{3} \right)cm$. Tại thời điểm t, dao động thứ nhất có li độ 3 cm và chuyển động nhanh dần. Khi đó dao động thứ hai

Một chất điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ \[0,6\pi \text{ }m/s\]trên đường tròn có đường kính bằng 0,3 m. Hình chi?

Một chất điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ dài $0,6\pi m/s$ trên đường tròn có đường kính bằng 0,3 m. Hình chiếu P của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hoà. Biết rằng tại thời điểm t=0, P đi qua vị trí biên âm. Tại thời điểm t = 1,6 s hình chiếu P qua li độ

Một vật dao động điều hoà có biên độ dao động là 5 cm, li độ dao động là hàm cos khi vật có li độ dao động là - 2,5 cm v?

Một vật dao động điều hoà có biên độ dao động là 5 cm, li độ dao động là hàm cos khi vật có li độ dao động là - 2,5 cm và chuyển động theo chiều dương thì pha của dao động có thể là 

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, trong đoạn thẳng MN dài 14 cm . Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng O, t = 0 l?

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, trong đoạn thẳng MN dài 14 cm . Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng O, t = 0 lúc vật cách vị trí cân bằng 3,5 cm và đang chuyển động chậm dần theo chiều dương. Pha ban đầu của dao động trong phương trình dạng cos là

Một vật dao động điều hòa với phương trình$x=2\cos \left( 2\pi +\varphi \right)\,cm.$Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vậ?

Một vật dao động điều hòa với phương trình$x=2\cos \left( 2\pi +\varphi \right)\,cm.$Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí $x=-\sqrt{2}\text{ }cm$ và đang chuyển động theo chiều dương. Giá trị của φ là

Một chất điểm dao động trên trục Ox có phương trình dao động là: \[x=20cos\left( 10\pi t+\varphi \right)cm.\]Tại thời đ?

Một chất điểm dao động trên trục Ox có phương trình dao động là: $x=20cos\left( 10\pi t+\varphi \right)cm.$. Tại thời điểm t = 0 thì chất điểm có li độ $-10\sqrt{3}\,cm$ và đi ngược chiều dương của trục toạ độ, φ có giá trị là

Vật dao động điều hoà với phương trình$x=10\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$ Trạng thái dao động của vật ở thời?

Vật dao động điều hoà với phương trình $x=10\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{2} \right) (cm)$. Trạng thái dao động của vật ở thời điểm $\frac{11}{6}s.$ là

Vật dao động điều hoà với phương trình$x=4\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{3} \right)$ Trạng thái dao động của vật ở thời ?

Vật dao động điều hoà với phương trình $x=4\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{3} \right)$ Trạng thái dao động của vật ở thời điểm 1/3s là

Phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa dọc trục Ox là\[v=\text{5}\pi \sin \left( 2\pi t+\pi \right)\,\left?

Phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa dọc trục Ox là $v=\text{5}\pi \sin \left( 2\pi t+\pi \right)\,\left( cm/s \right)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình\[x=8cos\left( 2\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\text{ }\?

Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình $x=8cos\left( 2\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\text{ }\left( cm \right)$, trong đó t tính bằng giây. Người ta chọn mốc thời gian lúc vật có

Cho một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=5\cos \left( 2\pi t+\frac{2\pi }{3} \right)\,cm.$ Gốc thời gian được ?

Cho một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=5\cos \left( 2\pi t+\frac{2\pi }{3} \right)\,cm.$ Gốc thời gian được chọn lúc

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O đường kính 12 cm với chu kì 2s. Gọi P là hình chiê?

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O đường kính 12 cm với chu kì 2s. Gọi P là hình chiếu của M lên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Khi P cách O một đoạn 6 cm thì nó có tốc độ bằng

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O bán kính 8 cm với tốc độ dài 200 cm/s. Gọi P là ?

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O bán kính 8 cm với tốc độ dài 200 cm/s. Gọi P là hình chiếu của M lên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Khi P cách O một đoạn b thì nó có tốc độ là $100\sqrt{2}$ cm/s. Giá trị của b là

Một chất điểm chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 12 cm và tần số quay là 5 vòng/s thì hình chiếu của chất đi?

Một chất điểm chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 12 cm và tần số quay là 5 vòng/s thì hình chiếu của chất điểm xuống một đường quỹ đạo tròn có tốc độ cực đại là

Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O với tốc độ dài là 50 cm/s, có gia tốc hướng tâm là 4 m/s2 thì h?

Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O với tốc độ dài là 50 cm/s, có gia tốc hướng tâm là 4 m/s2 thì hình chiếu của nó trên đường kính quỹ đạo dao động điều hòa với biên độ

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O bán kính 5 cm với tốc độ dài 60 cm/s. Hình chiếu?

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tâm O bán kính 5 cm với tốc độ dài 60 cm/s. Hình chiếu của điểm M trên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo dao động điều hòa với tần số góc

Một chất điểm dao động điều hoà với tần số là 2 Hz. Dao động này có thể coi là hình chiếu của một vật chuyển động tròn đ?

Một chất điểm dao động điều hoà với tần số là 2 Hz. Dao động này có thể coi là hình chiếu của một vật chuyển động tròn đều có tốc độ góc bằng 

Khi so sánh một chuyển động tròn đều và hình chiếu của nó lên một phương đường kính nằm trong cùng một m?

Khi so sánh một chuyển động tròn đều và hình chiếu của nó lên một phương đường kính nằm trong cùng một mặt phẳng là một dao động điều hòa . Nhận định nào sau đây là sai?

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó xuống một phương đường?

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó xuống một phương đường kính bất kì 

In the height of the season, tourists all over the ruins taking photographs.

In the height of the season, tourists _________ all over the ruins taking photographs.

Sue had been up late finishing her dissertation, so she decided to the next morning.

Sue had been up late finishing her dissertation, so she decided to ________ the next morning.

As soon as my exams are finished, I’m taking to the seaside to have a holiday.

As soon as my exams are finished, I’m taking ________ to the seaside to have a holiday.

Visitors are kindly requested to from taking photographs inside the museum.

Visitors are kindly requested to ________ from taking photographs inside the museum.

Guests are requested to state their for smoking or non-smoking accommodation upon booking.

Guests are requested to state their ________ for smoking or non-smoking accommodation upon booking.

The realization of our holiday plans has had to be because of my mother’s sudden illness.

The realization of our holiday plans has had to be _________ because of my mother’s sudden illness.

During the height of the season, tourists arrive in to see Shakespeare’s birthplace.

During the height of the season, tourists arrive in ________ to see Shakespeare’s birthplace.

As we liked the hotel so much, we decided to our holiday.

As we liked the hotel so much, we decided to ________ our holiday.

The campers their tents in a sheltered valley.

The campers ________ their tents in a sheltered valley.

It seems to be the big tour operators that take the share of the profits.

It seems to be the big tour operators that take the _______ share of the profits.

After dealing with all the highly volatile actors, the director was at the end of her .

After dealing with all the highly volatile actors, the director was at the end of her ________.

“For the next scene, try and in your mind a huge forest,” the director advised the star.

“For the next scene, try and _________ in your mind a huge forest,” the director advised the star.

The average film- goes to the cinema twice a month.

The average film-________ goes to the cinema twice a month.

Vanilla Sky Tom Cruise, Penelope Cruz and Cameron Diaz.

Vanilla Sky _________ Tom Cruise, Penelope Cruz and Cameron Diaz.

We were all on a -edge until the very end of the Hitchcock film.

We were all on a ________ -edge until the very end of the Hitchcock film.

A lot of people enjoyed the new Star Wars film because of its spectacular effects.

A lot of people enjoyed the new Star Wars film because of its spectacular _______ effects.

Monsoon Wedding was described as a cinematic jewel when it hit the screen.

Monsoon Wedding was described as a cinematic jewel when it hit the _______ screen.

Whenever he watched detective films, his imagination ran .

Whenever he watched detective films, his imagination ran _______.

The film is being shot on in Ho Chi Minh, Ha Noi.

The film is being shot on ________ in Ho Chi Minh, Ha Noi.

I liked most of the film, but I thought the ending was a bit over-the-.

I liked most of the film, but I thought the ending was a bit over-the-_______.

No, I don’t want to watch a war film. I don’t like to see too much blood and .

No, I don’t want to watch a war film. I don’t like to see too much blood and ________.

I don’t really like big Hollywood movies. I prefer art- films.

I don’t really like big Hollywood movies. I prefer art-_______ films.

Films set in his home country usually feelings of nostalgia in him.

Films set in his home country usually _______ feelings of nostalgia in him.

While you are admiring the big film stars, a thought for the thousands who do not make it.

While you are admiring the big film stars, _______ a thought for the thousands who do not make it.

Recent blockbuster movies have brought a new of hope to the declining cinema industry.

Recent blockbuster movies have brought a new _______ of hope to the declining cinema industry.

I never get a of sleep after watching a horror film.

I never get a _______ of sleep after watching a horror film.

The film started with the heroine’s death so most of it was shot in .

The film started with the heroine’s death so most of it was shot in _______.

The music for the film has been taken from the works of Chopins.

The _______ music for the film has been taken from the works of Chopins.

Her eyes were tired from gazing at the screen of her computer all day.

Her eyes were tired from gazing at the _______ screen of her computer all day.

the net can be informative and entertaining, but unfortunately it can also be rather expensive.

_______ the net can be informative and entertaining, but unfortunately it can also be rather expensive.

(12)

(12)

(11)

(11)

(10)

(10)

(9)

(9)

(8)

(8)

(7)

(7)

(6)

(6)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

(1)

My teacher said that water to ice at a temperature of 0°C.

My teacher said that water _____________ to ice at a temperature of 0°C.

She has told me that she to see me whenever she free time.

She has told me that she __________ to see me whenever she _________free time.

The hospital sent out SOS for extra blood supplies.

The hospital sent out ___________SOS for extra blood supplies.

The soldiers received commands from one-eyed general.

The soldiers received commands from __________one-eyed general.

He entertained us for hours his stories and jokes.

He entertained us for hours ______________his stories and jokes.

He said that he with his friends at 8 pm the night before.

He said that he _____________ with his friends at 8 pm the night before.

She was not little girl he had known, but she was not yet woman either.

She was not ___________little girl he had known, but she was not yet ________woman either.

She was sent to prison for six months.

She was sent to____________ prison for six months.

are that they'll be late anyway, so we’d better wait for them for another moment.

___________ are that they'll be late anyway, so we’d better wait for them for another moment.

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in 1920s.

Regular radio broadcasting to inform and entertain the general public started in _______ 1920s.

Now that the scandal is in the , the Minister will have to resign.

Now that the scandal is in the ______, the Minister will have to resign.

He said that if he a bit more ambitious, he himself a better job years before.

He said that if he ____________ a bit more ambitious, he ____________ himself a better job years before.

I was told by my friends not to believe in girl’s tears.

I was told by my friends not to believe in __________ girl’s tears.

The people who live near airport are familiar with noise.

The people who live near _____ airport are familiar with noise.

Daddy, how can I so little money? Please send me some more money.

Daddy, how can I ___________ so little money? Please send me some more money.

Although his first book was a roaring success, his later ones never really .

Although his first book was a roaring success, his later ones never really ______________.

My father’s company, which has its base Ho Chi Minh city, plans to set up an office in Quang Binh.

My father’s company, which has its base _______ Ho Chi Minh city, plans to set up an office in Quang Binh.

She was very , and brought me at least fifteen pairs of shoes to try on.

She was very ________________, and brought me at least fifteen pairs of shoes to try on.

On hearing the news of her mother’s death, she into tears.

On hearing the news of her mother’s death, she __________ into tears.

My petrol tank was empty so I pulled into a garage to .

My petrol tank was empty so I pulled into a garage to ____________.

My brother is a very industrious student who spent the past few months doing research the library.

My brother is a very industrious student who spent the past few months doing research ________ the library.

I am not a selfish man in the past of my girlfriend.

I am not a selfish man ___________ in the past of my girlfriend.

It’s believed that car is one of the main factors causing a lot of damage to our environment.

It’s believed that __________ car is one of the main factors causing a lot of damage to our environment.

We hope the problem can be by getting the two sides together to discuss it.

We hope the problem can be _____________ by getting the two sides together to discuss it.

She died of liver cancer on Tuesday after 18-month battle against it.

She died of liver cancer on ____________ Tuesday after ____________18-month battle against it.

[Đề TN THPT QG 2021]: Biết hàm số $y=\frac{x+a}{x+1}$ (với $a$ là số thực cho trước, $a\ne 1$ có đồ thị như hình vẽ bên)?

[Đề TN THPT QG 2021]: Biết hàm số $y=\frac{x+a}{x+1}$ (với $a$ là số thực cho trước, $a\ne 1$ có đồ thị như hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

nhandien1.bai1.2.png
 

James said that she for a picnic with her friends after she her work.

James said that she ___________ for a picnic with her friends after she _____________her work.

Between his son and his daughter, his daughter is better athlete.

Between his son and his daughter, his daughter is ______________ better athlete.

The tabloids completely that story about Bruce Willis. It's not true at all.

The tabloids completely ____ that story about Bruce Willis. It's not true at all.

Her latest bestseller last month.

Her latest bestseller ____ last month.

She said to me that if I her earlier, I her husband then.

She said to me that if I _______ her earlier, I ____________ her husband then.

Believe me! There will be few problems with that car as it’s quite new.

Believe me! There will be ______ few problems with that car as it’s quite new.

Boys! Put away all toys lying at the bottom of the wardrobe.

Boys! Put away all ____________toys lying at the bottom of the wardrobe.

He politely asked me to pass salt and pepper.

He politely asked me to pass _______ salt and ________pepper.

He said that if he rich, he the shoes they at the shopping mall the previous day.

He said that if he_________ rich, he ___________ the shoes they ________at the shopping mall the previous day.