Tìm lại tài khoản đăng nhập

Nếu bạn quên tài khoản đăng nhập, bạn có thể tìm lại bằng:

1. Số điện thoại đã đăng ký tài khoản

2. Mã kích hoạt ở bìa phụ (hoặc bia sau) sách ID