Xác Suất thống kê và ứng dụng - Toán B

Xác Suất thống kê và ứng dụng - Toán B

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 57

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106487]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 XSTK_01_01 - Nhập môn XSTK
3 XSTK_01_02 - Chỉnh hợp, hoán vị và tổ hợp
4 XSTK_01_03 - Biến cố và quan hệ biến cố
5 XSTK_01_04 - Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 1)
6 XSTK_01_04 - Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 2)
7 XSTK_01_05 - Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 1)
8 XSTK_01_05 - Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 2)
9 XSTK_01_06 - Xác suất có điều kiện (Phần 1)
10 XSTK_01_06 - Xác suất có điều kiện (Phần 2)
11 XSTK_01_07 - Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 1)
12 XSTK_01_07 - Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 2)
13 XSTK_01_08 - Dãy phép thử Bernoulli và Quy luật nhị thức B(n, p)
14 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1 (Phần 1)
15 Luyện tập 2: Chương 1 (Phần 1)
16 Luyện tập 2: Chương 1 (Phần 2)
17 XSTK_02_01 - Biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc
18 XSTK_02_02 - Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
19 XSTK_02_03 - Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 1)
20 XSTK_02_03 -Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 2)
21 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 1)
22 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 2)
23 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 3)
24 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (Phần 4)
25 XSTK_02_05 - Luyện tập 3: Ôn tập cuối chương 2 (Phần 1)
26 XSTK_02_05 - Luyện tập 3: Ôn tập cuối chương 2 (Phần 2)
27 Luyện tập 3: Chương 2
28 XSTK_03_01 - Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên nhiều chiều
29 XSTK_03_02 - Hàm mật độ và các đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều (Phần 1)
30 XSTK_03_02 - Hàm mật độ và các đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều (Phần 2)
31 XSTK_03_02 - Hàm mật độ và các đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều (Phần 3)
32 XSTK_03_03 - Hàm của biến ngẫu nhiên.
33 XSTK_03_04 - Sự hội tụ của dẫy biến ngẫu nhiên, luật số lớn và ý nghĩa thống kê học
34 XSTK_03_05 - Luyện tập 4: Ôn tập cuối chương 3
35 Luyện tập 4: Chương 3
36 XSTK_04_01 - Mẫu và thống kê mô tả (Phần 2)
37 XSTK_04_01 - Mẫu và thống kê mô tả (Phần 1)
38 XSTK_04_02 - Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu
39 XSTK_04_03 - Ước lượng điểm
40 XSTK_04_04 - Khoảng tin cậy (Phần 1)
41 XSTK_04_04 - Khoảng tin cậy (Phấn 2)
42 XSTK_04_05 - Luyện tập 5: Ôn tập cuối chương 4 (Phần 1)
43 XSTK_04_05 - Luyện tập 5: Ôn tập cuối chương 4 (Phần 2)
44 Luyện tập 5: Chương 4
45 XSTK_05_01 - Giả thiết thống kê và kiểm định
46 XSTK_05_02 - Kiểm định một mẫu (Phần 1)
47 XSTK_05_02 - Kiểm định một mẫu (Phần 2)
48 XSTK_05_03 - Kiểm định nhiều mẫu (Phần 1)
49 XSTK_05_03 - Kiểm định nhiều mẫu (Phần 2)
50 XSTK_05_04 - Kiểm định phi tham số
51 XSTK_05_05 - Luyện tập 6: Ôn tập cuối chương 5
52 Luyện tập 6: Chương 5
53 XSTK_06_01 - Phân tích tương quan
54 XSTK_06_02 - Hồi qui và mô hình
55 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1 (Phần 2)
56 Luyện đề XSTK – Toán Cao Cấp các trường Đại học khối Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ những năm gần đây
57 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1 (Phần 3)