TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 77

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [68087]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 500.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu chung về phương pháp học Từ vựng Tiếng Anh
2 PLACEMENT TEST_Bài kiểm tra đầu vào
3 Word formation 1_Phương thức cấu tạo từ 1
4 Thi Online Word formation 1 _Phương thức cấu tạo từ 1
5 Word formation 2_Phương thức cấu tạo từ 2
6 Thi Online Word formation 2_Phương thức cấu tạo từ 2
7 Word formation 3_Phương thức cấu tạo từ 3
8 Thi Online Word formation 3 _Phương thức cấu tạo từ 3
9 Word formation 4_Phương thức cấu tạo từ 4
10 Work 1_Việc làm 1
11 Thi Online Work 1_Công việc 1
12 Work 2_Việc làm 2
13 Thi Online Work 2_Công việc 2
14 Education 1_Giáo dục 1
15 Thi Online Education 1_Giáo dục 1
16 Education 2_Giáo dục 2
17 Thi Online Education 2_Giáo dục 2
18 Travelling 1_Du lịch 1
19 Thi Online Travelling 1_Du lịch 1
20 Travelling 2_Du lịch 2
21 Thi Online Travelling 2_Du lịch 2
22 Collocations and fixed expressions _Cụm từ và ngữ cố định
23 Thi Online Collocations and fixed expressions_Cụm từ và ngữ cố định
24 Prepositions_Giới từ
25 Thi Online Prepositions _Giới từ
26 Phrasal verbs_Ngữ động từ
27 Thi Online Phrasal verbs_Ngữ động từ
28 Sport and free time activities 1_Các Hoạt động thể thao và thường làm vào thời gian rảnh 1
29 Thi Online Sport and free time activities 1_Các Hoạt động thể thao và thường làm vào thời gian rảnh 1
30 Sport and free time activities 2_ Sport and free time activities 1_Các Hoạt động thể thao và thường làm vào thời gian rảnh 2
31 Thi Online Sport and free time activities 1_Các Hoạt động thể thao và thường làm vào thời gian rảnh 2
32 Food and drink 1 _Đồ ăn và đồ uống 1
33 Thi Online Food and drink 1 _Đồ ăn và đồ uống 1
34 Food and drink 2 _Đồ ăn và đồ uống 2
35 Thi Online Food and drink 2 _Đồ ăn và đồ uống 2
36 Clothes 1 _Trang phục 1
37 Thi Online Clothes 1_Trang phục 1
38 Clothes 2 _Trang phục 2
39 Thi Online Clothes 2_Trang phục 2
40 Nature and the environment 1_Tư nhiên và Môi trường 1
41 Thi Online Nature and the environment 1_Tự nhiên và Môi trường 1
42 Nature and the environment 2_Tự nhiên và Môi trường 2
43 Thi Online Nature and the environment 2_Tự nhiên và Môi trường 2
44 Science 1_Khoa học 1
45 Thi Online Science 1_Khoa học 1
46 Science 2_Khoa học 2
47 Thi Online Science 2_Khoa học 2
48 Personalities 1_Tính cách 1
49 Thi Online Personalities 1_Tính cách 1
50 Personalities 2_Tính cách 2
51 Thi Online Personalities 2_Tính cách 2
52 Money 1_Tiền bạc 1
53 Thi Online Money 1_Tiền bạc 1
54 Money 2_Tiền bạc 2
55 Thi Online Money 2_Tiền bạc 2
56 The media 1_Truyền thông 1
57 Thi Online The media 1_Truyền thông 1
58 The media 2_Truyền thông 2
59 Thi Online The media 2_Truyền thông 2
60 Accommodation 1_Nơi ăn chốn ở 1
61 Thi Online Accommodation 1_Nơi ăn chốn ở 1
62 Accommodation 2_Nơi ăn chốn ở 2
63 Thi Online Accommodation 2_Nơi ăn chốn ở 2
64 Everyday problems 1_Vấn đề thường ngày 1
65 Thi Online Everyday problems 1_Vấn đề thường ngày 1
66 Everyday problems 2_Vấn đề thường ngày 2
67 Thi Online Everyday problems 2_Vấn đề thường ngày 2
68 Health_Sức khỏe
69 Thi Online Health_Sức khỏe
70 The Arts_Hội họa
71 Thi Online The arts_Hội họa
72 Weather and natural phenomena_Hiện tượng thiên nhiên
73 Thi Online Weather and natural phenomena_Hiện tượng thiên nhiên
74 Crimes 1_Tội phạm 1
75 Thi Online Crimes 1_Tội phạm 1
76 Crimes 2_Tội phạm 2
77 Thi Online Crimes 2_Tội phạm 2