Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Giáo viên: Brandon

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

450.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Brandon

Số bài: 75

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 450.000 đ

Đăng ký

ID: [106515]

Tác giả:

Giá: 450.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Introduction to the course
2 Test online 2 - Greetings
3 Introducing yourself and others (Bran)
4 Thì hiện tại đơn giản (VMP)
5 Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh (VMP)
6 Thì hiện tại tiếp diễn (VMP)
7 Colors, Numbers, and basic Prepositions (Bran)
8 Thì quá khứ đơn (VMP)
9 Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn (VMP)
10 Family (Bran)
11 Friends (Bran)
12 Thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn (VMP)
13 Describing others (Bran)
14 Expressing emotions (Bran)
15 Thì tương lai đơn & tương lai tiếp diễn (VMP)
16 Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn (VMP)
17 Time, dates, and appointments (Bran)
18 Weather & Seasons (Bran)
19 Test online - Weather & Seasons
20 Ôn tập về thì của động từ (VMP)
21 Thi online - Ôn tập về thì của động từ
22 Danh động từ - Part 1 (VMP)
23 Thi online - Bài tập về danh động từ - Part 1
24 Danh động từ - Part 2 (VMP)
25 Thi online - Bài tập về danh động từ - Part 2
26 Động từ nguyên mẫu - Part 1 (VMP)
27 Test online - Động từ nguyên mẫu - Part 1
28 Động từ nguyên mẫu - Part 2 (VMP)
29 Test online - Động từ nguyên mẫu - Part 2
30 Câu bị động - Part 1 (VMP)
31 Test online - Câu bị động - Part 1
32 Câu bị động - Part 2 (VMP)
33 Test online - Câu bị động - Part 2
34 Sports (Bran)
35 Động từ khuyết thiếu (VMP)
36 Test online - Động từ khuyết thiếu
37 Clothing and Fashion (Bran)
38 Test online - Clothing and Fashion
39 Câu trực tiếp gián tiếp (VMP)
40 Test online - Câu trực tiếp gián tiếp
41 Mệnh đề quan hệ và giảm mệnh đề quan hệ (VMP)
42 Thi online - Mệnh đề quan hệ và giảm mệnh đề quan hệ
43 Progress Test 1
44 Câu điều kiện và đảo ngữ của câu điều kiện (VMP)
45 Thi online - Câu điều kiện và đảo ngữ của câu điều kiện
46 Music (Bran)
47 Transportation (Bran)
48 Food and dining (Bran)
49 Giving/Receiving Advice (Bran)
50 Technology and the Internet (Bran)
51 Holidays & Culture (Bran)
52 Health and the Body (Bran)
53 Intonation/Connected Speech (Bran)
54 Guessing from Context (Bran)
55 Prefixes, Roots, and Suffixes (Bran)
56 Greetings (Bran)
57 Test online - Transportation
58 Thi online - Thì tương lai đơn & tương lai tiếp diễn
59 Test online - Music
60 Thi online - Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn
61 Test online - Time, dates, and appointments
62 Test online - Describing others
63 Test online - Family
64 Test online - Thì hiện tại đơn giản
65 Test online 1 - Greetings
66 Test online - Introducing yourself and others
67 Test online - Thì hiện tại tiếp diễn
68 Test online - Thì quá khứ đơn
69 Test online - Expressing emotions
70 Test Online - Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn
71 Colors, Numbers, and basic Prepositions (Bran)
72 Test online - Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
73 Thi online - Thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
74 Thi online - Friends
75 Test online - Sports