Pro T: Tổng ôn Nâng cao môn Sinh học 2021

Pro T: Tổng ôn  Nâng cao môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500816]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Trao đổi nước
2 Trao đổi khoáng
3 THI ONLINE: Trao đổi khoáng
4 THI ONLINE: Trao đổi nước
5 Quang hợp
6 THI ONLINE: Quang hợp
7 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng
8 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng
9 Hô hấp ở thực vật
10 THI ONLINE: Hô hấp ở TV
11 Tiêu hóa
12 THI ONLINE: Tiêu hóa
13 Hô hấp ở động vật
14 THI ONLINE: Hô hấp ở động vật
15 Tuần hoàn (Phần 1)
16 THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 1)
17 Tuần hoàn (Phần 2)
18 THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 2)
19 Cân bằng nội môi
20 THI ONLINE: Cân bằng nội môi
21 Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa
22 THI ONLINE: Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa
23 Nhân tố tiến hóa
24 THI ONLINE: Nhân tố tiến hóa
25 Loài và hình thành loài
26 THI ONLINE: Loài và hình thành loài
27 Phát sinh và phát triển sự sống
28 HI ONLINE: Phát sinh và phát triển sự sống
29 Môi trường và nhân tố sinh thái
30 THI ONLINE: Môi trường và nhân tố sinh thái
31 Quần thể sinh vật (phần 1)
32 THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 1)
33 Quần thể sinh vật (phần 2)
34 THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 2)
35 Quần xã sinh vật
36 THI ONLINE: Quần xã sinh vật
37 Cấu trúc của HST và sinh quyển
38 THI ONLINE: Cấu trúc của HST và sinh quyển
39 Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST
40 THI ONLINE: Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST
41 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1)
42 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1)
43 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)
44 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)
45 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)
46 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)
47 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)
48 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)
49 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)
50 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)
51 Quy luật di truyền (phần 1)
52 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1)
53 Quy luật di truyền (phần 2)
54 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
55 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2)
56 Di truyền quần thể
57 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
58 Ứng dụng di truyền vào chọn giống
59 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
60 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1)
61 Ôn tập về đột biến NST (phần 2)
62 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1)
63 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
64 Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 24/04/2021
65 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2) 24/04/2021
66 Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao 24/04/2021
67 Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04/2021
68 THI ONLINE: Di truyền quần thể 24/04/2021
69 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 24/04/2021
70 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04/2021
71 Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04/2021
72 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04/2021
73 Bài tập về giao tử (phần 3) 26/04/2021
74 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 3) 26/04/2021
75 Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình 27/04/2021
76 Thi online - Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình 27/04/2021
77 Bài tập về tần số hoán vị 28/04/2021
78 Thi online - Bài tập về tần số hoán vị 28/04/2021
79 Bài tập về số phép lai 29/04/2021
80 Thi online - Bài tập về số phép lai 29/04/2021
81 Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1) 30/04/2021
82 Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1) 30/04/2021
83 Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2) 01/05/2021
84 Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2) 01/05/2021
85 Bài tập về xác suất 04/05/2021
86 Thi online - Bài tập về xác suất 04/05/2021
87 Bài tập tổng hợp (P1) 06/05/2021
88 Thi online - Bài tập tổng hợp (P1) 06/05/2021
89 Bài tập tổng hợp (P2) 07/05/2021
90 Thi online - Bài tập tổng hợp (P2) 07/05/2021
91 Các lỗi thường hay nhầm lẫn 08/05/2021
92 Thi online - Các lỗi thường hay nhầm lẫn 08/05/2021
93 Bài tập về di truyền quần thể - P1 09/05/2021
94 Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P1 09/05/2021
95 Bài tập về di truyền quần thể - P2 12/05/2021
96 Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P2 12/05/2021
97 Bài tập về phả hệ 13/05/2021
98 Thi online - Bài tập về phả hệ 13/05/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 24/04
2 Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao 24/04
3 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2) 24/04
4 THI ONLINE: Di truyền quần thể 24/04
5 Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04
6 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 24/04
7 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04
8 Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04
9 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04
10 Bài tập về giao tử (phần 3) 26/04
KHÓA HỌC KHÁC

Pro A: Luyện đề thi thử môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ