IELTS (TARGET 5.5 - 6.5) - Practise

IELTS (TARGET 5.5 - 6.5) - Practise

Giáo viên: E-Moon

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: E-Moon

Số bài: 52

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106516]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Mini test 1 - Listening (Culture)
2 Mini test 1 - Reading(Culture)
3 Minitest 2 - Reading (Culture)
4 Mini test 2 - Listening (Culture)
5 Mini test 3 - Listening (Crime and safety)
6 Minitest 3 - Reading (Crime and safety)
7 Mini test 4 - Listening (Crime and safety)
8 Minitest 4 - Reading (Crime and safety)
9 PROGRESS TEST 1 ( Listening)
10 PROGRESS TEST 1 (Reading)
11 Mini test 5 - Listening (Science and technology)
12 Minitest 5 - Reading (Science and technology)
13 Mini test 6 - Listening (Science and technology)
14 Minitest 6 - Reading (Science and technology)
15 Mini test 7 - Listening (Work and business)
16 Minitest 7 - Reading (Work and business)
17 Mini test 8 - Listening (Work and business)
18 Minitest 8 - Reading (Work and business)
19 PROGRESS TEST 2 (Listening)
20 PROGRESS TEST 2 (Reading)
21 Mini test 9 - Listening (Fitness and health)
22 Minitest 9 - Reading (Fitness and health)
23 Mini test 10 - Listening (Fitness and health)
24 Minitest 10 - Reading (Fitness and health)
25 Mini test 11 - Listening (The arts)
26 Minitest 11 - Reading (The arts)
27 Mini test 12 - Listening (The arts)
28 Minitest 12 - Reading (The arts)
29 PROGRESS TEST 3 (Reading)
30 PROGRESS TEST 3 (Listening)
31 Mini test 13 - Listening (The media)
32 Minitest 13 - Reading (The media)
33 Mini test 14 - Listening (The media)
34 Minitest 14 - Reading (The media)
35 Mini test 15 - Listening (Nature)
36 Minitest 15 - Reading (Nature)
37 Mini test 16 - Listening (Nature)
38 Minitest 16 - Reading (Nature)
39 PROGRESS TEST 4 (Reading)
40 PROGRESS TEST 4 (Listening)
41 Mini test 17 - Listening (Holiday and travel)
42 Minitest 17 - Reading (Holiday and travel)
43 Mini test 18 - Listening (Holiday and travel)
44 Minitest 18 - Reading (Holiday and travel)
45 Mini test 19 - Listening (Money)
46 Mini test 19 - Reading (Money)
47 Mini test 20 - Listening (Money)
48 Mini test 20 - Reading (Money)
49 PROGRESS TEST 5 (Reading)
50 PROGRESS TEST 5 (Listening)
51 END – OF – COURSE TEST (Reading)
52 END – OF – COURSE TEST (Listening)