IELTS (TARGET 3.5 - 5.0) - Practise

IELTS (TARGET 3.5 - 5.0) - Practise

Giáo viên: E-Moon

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: E-Moon

Số bài: 53

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106524]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Mini test 1 (INTRODUCTION)
2 Mini test 2 (TRAVEL)
3 Mini test 2 (TRAVEL) - P2
4 Minitest 3 (TRAVEL) - P2
5 Minitest 3 (TRAVEL)
6 Mini test 4 - Listening (EDUCATION)
7 Mini test 4 - Reading (EDUCATION)
8 Mini test 5 - Listening (EDUCATION)
9 Mini test 5 - Reading (Education)
10 Reading Progress test 1
11 Listening Progress test 1
12 Mini test 6 (PERSONAL LIFE)
13 Mini test 6 - Listening (PERSONAL LIFE)
14 Mini test 7 (PERSONAL LIFE)
15 Mini test 7 - Listening (Personal Life)
16 Mini test 8 - Reading (JOBS)
17 Mini test 8 - Listening (JOBS)
18 Mini test 9 - Listening (JOBS)
19 Mini test 9 - Reading (JOBS)
20 PROGRESS TEST 2 (Listening)
21 PROGRESS TEST 2 (Reading)
22 Mini test 10 - Listening (HEALTH)
23 Mini test 10 - Reading (HEALTH)
24 Mini test 11 - Listening (HEALTH)
25 Mini test 11 - Reading (HEALTH)
26 Mini test 12 - Listening (SPORT)
27 Mini test 12 - Reading (SPORT)
28 Mini test 13 - Listening (SPORT)
29 Mini test 13 - Reading (SPORT)
30 PROGRESS TEST 3 (Reading)
31 PROGRESS TEST 3 (Listening)
32 Mini test 14 - Listening (ENTERTAIMENT)
33 Mini test 14 - Reading (ENTERTAIMENT)
34 Mini test 15 - Listening (ENTERTAIMENT)
35 Mini test 15 - Reading (ENTERTAIMENT)
36 Mini test 16 - Listening (NATURAL WORLD)
37 Mini test 16 - Reading (NATURAL WORLD)
38 Mini test 17 - Reading (NATURAL WORLD)
39 Mini test 17 - Listening (NATURAL WORLD)
40 PROGRESS TEST 4 (Listening)
41 PROGRESS TEST 4 (Reading)
42 Mini test 18 - Reading (TOURISM)
43 Mini test 18 - Listening (TOURISM)
44 Mini test 19 - Listening (TOURISM)
45 Mini test 19 - Reading (TOURISM)
46 Mini test 20 - Listening (FOOD & COOKING)
47 Mini test 20 - Reading (FOOD & COOKING)
48 Mini test 21 - Listening (FOOD & COOKING)
49 Mini test 21 - Reading (FOOD & COOKING)
50 PROGRESS TEST 5 (Reading)
51 PROGRESS TEST 5 (Listening)
52 END OF COURSE TEST - LISTENING
53 END OF COURSE TEST - READING