Ngữ pháp cơ bản

Ngữ pháp cơ bản

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 67

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106512]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Danh từ: Đếm được/ Không đếm được & Dạng số ít/ nhiều
2 Bài luyện tập 1
3 Bài luyện tập 2
4 Đại từ
5 Bài luyện tập 1
6 Bài luyện tập 2
7 Mạo từ
8 Bài luyện tập 1
9 Bài luyện tập 2
10 Biểu đạt số lượng
11 Bài luyện tập 1
12 Bài luyện tập 2
13 Bài kiểm tra 1
14 Giới từ (chỉ Thời gian/ Nơi chốn/ Chuyển động)
15 Bài luyện tập 1
16 Bài luyện tập 2
17 Tính từ & trạng từ; So sánh
18 Bài luyện tập 1
19 Bài luyện tập 2
20 Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
21 Bài luyện tập 1
22 Bài luyện tập 2
23 Tương lai đơn (Will/ be going to)
24 Bài luyện tập 1
25 Bài luyện tập 2
26 Bài kiểm tra 2
27 QK đơn & QK hoàn thành
28 Bài luyện tập 1
29 Bài luyện tập 2
30 USED TO vs GET/BE GOING TO
31 Bài luyện tập 1
32 Bài luyện tập 2
33 BÀI TỔNG ÔN 1/2
34 Mệnh đề 1/2
35 Bài luyện tập 1
36 Bài luyện tập 2
37 Mệnh đề 2/2
38 Bài luyện tập 1
39 Bài luyện tập 2
40 Bài kiểm tra 3
41 Câu hỏi YES/ NO; Câu hỏi đuôi
42 Bài luyện tập 1
43 Bài luyện tập 2
44 Từ để hỏi Wh-
45 Bài luyện tập 1
46 Bài luyện tập 2
47 Động từ khuyết thiếu
48 Bài luyện tập 1
49 Bài luyện tập 2
50 Nguyên thể/ V-ing/ Phân từ
51 Bài luyện tập 1
52 Bài luyện tập 2
53 Bài kiểm tra 4
54 Câu tường thuật
55 Bài luyện tập 1
56 Bài luyện tập 2
57 Câu ước & Câu cầu khiến
58 Bài luyện tập 1
59 Bài luyện tập 2
60 Thể bị động
61 Bài luyện tập 1
62 Bài luyện tập 2
63 Câu điều kiện
64 Bài luyện tập 1
65 Bài luyện tập 2
66 BÀI TỔNG ÔN 2/2
67 Bài kiểm tra 5