Luyện Đề - Giải tích 1 - Toán A

Luyện Đề - Giải tích 1 - Toán A

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 65

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106480]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 A2_V_Đề số 1
2 A2_T_Đề số 1
3 A2_T_Đề số 2
4 A2_T_Đề số 3
5 A2_V_Đề số 2
6 A2_T_Đề số 4
7 A2_T_Đề số 5
8 A2_V_Đề số 3
9 A2_T_Đề số 6
10 A2_T_Đề số 7
11 A2_V_Đề số 4
12 A2_T_Đề số 8
13 A2_T_Đề số 9
14 A2_V_Đề số 5
15 A2_T_Đề số10
16 A2_T_Đề số 11
17 A2_V_Đề số 6
18 A2_T_Đề số 12
19 A2_T_Đề số 13
20 A2_T_Đề số 14
21 A2_V_Đề số 7
22 A2_T_Đề số 15
23 A2_T_Đề số 16
24 A2_T_Đề số 17
25 A2_V_Đề số 8
26 A2_T_Đề số 18
27 A2_T_Đề số 19
28 A2_T_Đề số 20
29 A2_T_Đề số 21
30 A2_V_Đề số 9
31 A2_T_Đề số 22
32 A2_T_Đề số 23
33 A2_T_Đề số 24
34 A2_V_Đề số 10
35 A2_T_Đề số 25
36 A2_T_Đề số 26
37 A2_T_Đề số 27
38 A2_V_Đề số 11
39 A2_T_Đề số 28
40 A2_T_Đề số 29
41 A2_V_Đề số 12
42 A2_T_Đề số 30
43 A2_T_Đề số 31
44 A2_T_Đề số 32
45 A2_T_Đề số 33
46 A2_Giới hạn dãy số
47 B1_Số phức
48 B1_Đại số logic - Tổ hợp - Ánh xạ
49 A2_Giới hạn hàm số và tính liên tục
50 B1_Nhóm - Vành - Trường
51 B1_Ma trận
52 A2_Phép tính đạo hàm và vi phân hàm số một biến số
53 B1_Định thức
54 A2_Các định lý về giá trị trung bình
55 A2_Tích phân bất định
56 B1_Hệ PT tuyến tính
57 B1_Không gian véctơ
58 B1_Ánh xạ tuyến tính
59 A2_Tích phân xác định
60 A2_Ứng dụng tích phân
61 B1_Giá trị riêng và vectơ riêng
62 B1_Dạng song song tuyến tính và Dạng toàn phương
63 A2_Tích phân suy rộng
64 A2_Tích phân phụ thuộc tham số
65 B1_Tích vô hướng và không gian euclide