Luyện đề - Đại số - Toán C

Luyện đề - Đại số - Toán C

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 59

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106483]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 C1_V_Đề số 1
2 C1_T_Đề số 1
3 C1_T_Đề số 2
4 C1_T_Đề số 3
5 C1_T_Đề số 4
6 C1_V_Đề số 2
7 C1_T_Đề số 5
8 C1_T_Đề số 6
9 C1_T_Đề số 7
10 C1_V_Đề số 3
11 C1_T_Đề số 8
12 C1_T_Đề số 9
13 C1_T_Đề số 10
14 C1_V_Đề số 4
15 C1_T_Đề số 11
16 C1_T_Đề số 12
17 C1_T_Đề số 13
18 C1_V_Đề số 5
19 C1_T_Đề số 14
20 C1_T_Đề số 15
21 C1_T_Đề số 16
22 C1_V_Đề số 6
23 C1_T_Đề số 17
24 C1_T_Đề số 18
25 C1_T_Đề số 19
26 C1_V_Đề số 7
27 C1_T_Đề số 20
28 C1_T_Đề số 21
29 C1_T_Đề số 22
30 C1_T_Đề số 23
31 C1_V_Đề số 8
32 C1_T_Đề số 24
33 C1_T_Đề số 25
34 C1_T_Đề số 26
35 C1_V_Đề số 9
36 C1_T_Đề số 27
37 C1_T_Đề số 28
38 C1_V_Đề số 10
39 C1_T_Đề số 29
40 C1_T_Đề số 30
41 C1_V_Đề số 11
42 C1_V_Đề số 12
43 C1_V_Đề số 13
44 C1_V_Đề số 14
45 C1_V_Đề số 15
46 C1_V_Luyện đề theo thang điểm 1
47 C1_V_Luyện đề theo thang điểm 2
48 C1_Số phức
49 C1_V_Luyện đề theo thang điểm 3
50 C1_Đại số logic - Tổ hợp - Ánh xạ
51 C1_Nhóm - Vành - Trường
52 C1_Ma trận
53 C1_Định thức
54 C1_Hệ PT tuyến tính
55 C1_Không gian véctơ
56 C1_Ánh xạ tuyến tính
57 C1_Giá trị riêng và vectơ riêng
58 C1_Dạng song song tuyến tính và Dạng toàn phương
59 C1_Tích vô hướng và không gian euclide