Luyện Đề - Đại số - Toán A

Luyện Đề - Đại số - Toán A

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 53

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [67142]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 A1_T_Đề số 1
2 A1_V_Đề số 1
3 A1_T_Đề số 2
4 A1_T_Đề số 3
5 A1_V_Đề số 2
6 A1_T_Đề số 4
7 A1_T_Đề số 5
8 A1_V_Đề số 3
9 A1_T_Đề số 6
10 A1_T_Đề số 7
11 A1_T_Đề số 8
12 A1_V_Đề số 4
13 A1_T_Đề số 9
14 A1_T_Đề số 10
15 A1_T_Đề số 11
16 A1_V_Đề số 5
17 A1_T_Đề số 12
18 A1_T_Đề số 13
19 A1_T_Đề số 14
20 A1_V_Đề số 6
21 A1_T_Đề số 15
22 A1_T_Đề số 16
23 A1_T_Đề số 17
24 A1_V_Đề số 7
25 A1_T_Đề số 18
26 A1_T_Đề số 19
27 A1_V_Đề số 8
28 A1_V_Đề số 9
29 A1_V_Đề số 10
30 A1_V_Đề số 11
31 A1_V_Đề số 12
32 A1_V_Đề số 13
33 A1_V_Đề số 14
34 A1_V_Đề số 15
35 A1_V_Đề số 16
36 A1_V_Đề số 17
37 A1_V_Đề số 18
38 A1_V_Đề số 19
39 A1_V_Đề số 20
40 A1_Số phức
41 A1_V_Luyện đề theo thang điểm 1
42 A1_V_Luyện đề theo thang điểm 2
43 A1_Đại số logic - Tổ hợp - Ánh xạ
44 A1_V_Luyện đề theo thang điểm 3
45 A1_Nhóm - Vành - Trường
46 A1_Ma trận
47 A1_Định thức
48 A1_Hệ PT tuyến tính
49 A1_Không gian véctơ
50 A1_Ánh xạ tuyến tính
51 A1_Giá trị riêng và vectơ riêng
52 A1_Dạng song song tuyến tính và dạng toàn phương
53 A1_Tích vô hướng và không gian euclide