Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Hóa học 2021

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Hóa học  2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 66

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500824]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 LiveVIP Hóa - Lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được khí - kết tủa - muối yêu cầu
2 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết KIM LOẠI KIỀM THỔ
3 Tổng ôn lý thuyết KIM LOẠI KIỀM THỔ
4 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết KIM LOẠI KIỀM
5 Tổng ôn lý thuyết KIM LOẠI KIỀM
6 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được chất rắn - kết tủa
7 Thi online - Lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được chất rắn - kết tủa
8 Thi online - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
9 Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
10 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được đơn chất phi kim - kim loại
11 Thi online - Lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được đơn chất phi kim - kim loại
12 Thi online - Kiểm tra lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – Đề 02
13 5h00 - LiveVIP - Chữa đề đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ chỉ lớp 12
14 Thi online - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ - chỉ lớp 12
15 Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - phần II
16 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – Đề 01
17 Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - phần I
18 5h00 - LiveVIP - Chữa đề đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ có lớp 11
19 Thi online -Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ - có lớp 11
20 Công thức tổng ôn lý thuyết hóa vô cơ
21 5h00 - LiveVIP Hóa - Chữa đề lý thuyết tìm phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ
22 Thi online - Lý thuyết tìm phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ
23 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai về POLIME và VẬT LIỆU POLIME
24 Thi online - Lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai về POLIME và VẬT LIỆU POLIME
25 Mẫu 7 - Công thức tổng ôn lý thuyết trọng tâm về POLIME
26 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai về kiến thức từ ESTE đến PROTEIN
27 Thi online - LT02 - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về kiến thức từ ESTE đến PROTEIN
28 Thi online - LT01 - Chọn phát biểu - mệnh đề đúng sai về kiến thức từ ESTE đến PROTEIN
29 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai về AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT - PROTEIN
30 Thi online - LT02 - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT - PROTEIN
31 Thi online - LT01 - Chọn phát biểu - mệnh đề đúng sai về AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT - PROTEIN
32 Thi online - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
33 Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
34 Mẫu 6 - Công thức tổng ôn lý thuyết trọng tâm về PEPTIT
35 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIDRAT - AMIN - AMINO AXIT
36 Thi online - LT02 - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIĐRAT - AMIN - AMINO AXIT
37 Thi online - LT01 - Chọn phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIĐRAT - AMIN - AMINO AXIT
38 Mẫu 5 - Công thức tổng ôn lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
39 5h00 - LiveVIP - Chữa đề LT01 - LT02 - Phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIDRAT - AMIN
40 Thi online - Lý thuyết phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIĐRAT - AMIN
41 Mẫu 4 - Công thức tổng ôn lý thuyết trọng tâm về AMIN
42 Thi online - LT01 - Chọn phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIĐRAT
43 5h00 - LiveVIP - Chữa đề LT01 - LT02 - Phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIĐRAT
44 Thi online - LT02 - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT - CACBOHIĐRAT
45 Mẫu 3 - Công thức tổng ôn lý thuyết trọng tâm về hợp chất CACBOHIĐRAT
46 5h00 - LiveVIP - Chữa đề LT02 - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT
47 Thi online - LT02 - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT
48 Thi online - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
49 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
50 5h00 - LiveVIP - Chữa đề LT01 - Tìm phát biểu - mệnh đề đúng sai về ESTE - LIPIT
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Giới thiệu khóa học - Tổng ôn 8+ môn hóa học Thầy Phạm Hùng Vương 04/03
2 Công thức tổng ôn lý thuyết hóa hữu cơ 04/03
3 Tổng ôn lý thuyết ESTE 05/03
4 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết nhận biết - thông hiểu ESTE 05/03
5 Live: Tổng ôn lý thuyết ESTE 06/03
6 Đề live stream - Tổng ôn lý thuyết este 06/03
7 Thi online - Kiểm tra lý thuyết ESTE - Sơ đồ dãy chuyển hóa 07/03
8 Thi online - Kiểm tra lý thuyết ESTE - Phân tích cấu tạo qua giả thiết chữ - đề 1 08/03
9 Live: Chữa đề kiểm tra - phân tích cấu tạo qua giả thiết chữ - đề 1 08/03
10 Thi online - Kiểm tra lý thuyết ESTE - Phân tích cấu tạo qua giả thiết chữ - đề 2 09/03
KHÓA HỌC KHÁC

Live A : Luyện đề thi thử môn Hóa học 2021

Thầy Phạm Hùng Vương