KTCB: Đại số tuyến tính - B

KTCB: Đại số tuyến tính - B

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 40

Hạn sử dụng: 30/06/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106481]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 ĐS_00 - Số phức
3 ĐS_00 - Đại số logic (Đại số cấu trúc)
4 ĐS_00 - Tổ hợp - Ánh xạ
5 ĐS_00 - Nhóm - Vành - Trường (Đại số cấu trúc)
6 Bài tập chuyên đề 0
7 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 1)
8 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 2)
9 Bài tập Ma Trận, Định thức, Hệ PT tuyến tính
10 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 1)
11 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 2)
12 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 1)
13 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 2)
14 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 3)
15 Bài tập không gian vecto
16 ĐS_02_01 - Không gian vectơ, không gian con tổ hợp tuyến tính, không gian con sinh bởi một tập hợp.
17 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 1)
18 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 2)
19 ĐS_02_03 - Cơ sở và số chiều của một không gian vectơ.
20 ĐS_02_04 - Toạ độ và ma trận chuyển cơ sở
21 ĐS_03_01 - Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính
22 ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
23 ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
24 ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
25 Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
26 Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
27 ĐS_04_01 - Trị riêng và vectơ riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
28 ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 2)
29 Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
30 ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
31 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
32 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 2)
33 ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
34 Bài tập chuyên đề 5
35 ĐS_04_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
36 ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
37 ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
38 Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
39 ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
40 ĐS_01_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Ma trận, địnhthức và hệ phương trình tuyến tính