Khóa học: Từ Vựng NÂNG CAO Tiếng Anh (Cô Điệu)

Khóa học: Từ Vựng NÂNG CAO Tiếng Anh (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 86

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [1417]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Introduction to vocabulary learning
2 Thi online - Practice 1(PLACEMENT TEST 1)
3 Word formation 1
4 Thi online - Word formation 1
5 Word formation 2
6 Thi online - Word formation 2
7 Word formation 3
8 Thi online - Word formation 3
9 Word formation 4: OTHERS
10 Thi online - Word formation 4
11 Collocations and fixed expressions 1
12 Thi online - Collocations and fixed expressions 1
13 Thi online - Collocations and fixed expressions 2
14 Chữa đề - Collocations and fixed expressions 2
15   Prepositions
16 Thi Online - Prepositions
17 Phrasal verbs
18 Chữa đề Phrasal Verbs
19 Sport and free time activities 1
20 Thi Online - Phrasal Verbs
21 Thi Online - Sport and free time activities 1
22 Sport and free time activities 2
23 Thi Online - Sport and free time activities 2
24   Food and drink 1
25 Food and drink 2
26 Thi Online Food and Drink 1
27 Thi Online Food and Drink 2
28 Online Test 1
29 Education 1
30 Thi Online Education 1
31   Education 2
32 Thi Online Education 2
33  Work 1
34 Thi Online Work 1
35 Work 2
36 Thi Online Work 2
37 Online Test 2
38 Clothes 1
39 Thi Online Clothes 1
40  Clothes 2
41 Thi Online Clothes 2
42 Nature and the environment 1
43 Thi Online Nature and the environment 1
44 Online Test 3
45   Nature and the environment 2
46 Thi Online Nature and the environment 2
47   Science 1
48 Thi Online Science 1
49    Science 2
50 Thi Online Science 2
51 Personalities 1
52 Thi Online Personalities 1
53 Personalities 2
54 Thi Online Personalities 2
55 Online Test 4
56 Travelling 1
57 Thi Online Travelling 1
58 Travelling 2
59 Thi Online Travelling 2
60 Money 1
61 Thi Online Money 1
62 Money 2
63 Thi Online Money 2
64 Online Test 5
65 The media 1
66 Thi Online The media 1
67 The media 2
68    Accommodation 1
69 Thi Online The media 2
70 Thi Online Accommodation 1
71   Accommodation 2
72 Thi Online Accommodation 2
73 Online Test 6
74 Everyday problems 1
75 Thi Online Everyday problems 1
76 Health
77 Thi Online Health
78 Online Test 7
79 Thi Online Everyday problems 2
80   Everyday problems 2
81     The Arts
82 Thi Online The Arts
83 Weather and natural phenomena
84 Thi Online Weather and natural phenomena
85 Crimes
86 Thi Online Crimes