Khóa Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh

Khóa  Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 68

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [1487]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 500.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Danh từ
2 Bài luyện tập 1
3 Bài luyện tập 2
4 Đại từ
5 Bài luyện tập 1
6 Bài luyện tập 2
7 Mạo từ
8 Bài luyện tập 1
9 Bài luyện tập 2
10 Biểu đạt số lượng
11 Bài luyện tập 1
12 Bài luyện tập 2
13 Bài kiểm tra 1
14 Giới từ
15 Bài luyện tập 1
16 Bài luyện tập 2
17 Tính từ & trạng từ; So sánh
18 Bài luyện tập 1
19 Bài luyện tập 2
20 Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
21 Bài luyện tập 1
22 Bài luyện tập 2
23 Tương lai đơn (Will/ be going to)
24 Bài luyện tập 1
25 Bài luyện tập 2
26 Bài kiểm tra 2
27 QK đơn & QK hoàn thành
28 Bài luyện tập 1
29 Bài luyện tập 2
30 USED TO vs GET/BE GOING TO
31 Bài luyện tập 1
32 Bài luyện tập 2
33 BÀI TỔNG ÔN 1/2
34 Mệnh đề 1/2
35 Bài luyện tập 1
36 Bài luyện tập 2
37 Mệnh đề 2/2
38 Bài luyện tập 1
39 Bài luyện tập 2
40 Câu hỏi YES/ NO; Câu hỏi đuôi
41 Bài kiểm tra 3
42 Bài luyện tập 1
43 Từ để hỏi Wh-
44 Bài luyện tập 1
45 Động từ khuyết thiếu
46 Bài luyện tập 1
47 Bài luyện tập 2
48 Nguyên thể/ V-ing/ Phân từ
49 Bài luyện tập 1
50 Bài luyện tập 2
51 Bài kiểm tra 4
52 Câu tường thuật
53 Bài luyện tập 2
54 Câu ước & Câu cầu khiến
55 Bài luyện tập 1
56 Bài luyện tập 2
57 Thể bị động
58 Bài luyện tập 1
59 Bài luyện tập 2
60 Câu điều kiện
61 Bài luyện tập 1
62 Bài luyện tập 2
63 BÀI TỔNG ÔN 2/2
64 Test 2
65 Bài luyện tập 1
66 Bài luyện tập 2
67 Bài luyện tập 2
68 Bài kiểm tra 5