IELTS Foundation

IELTS Foundation

Giáo viên: E-Moon

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: E-Moon

Số bài: 108

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106423]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Student's life - Unit 1
2 Thi online Student's life - Unit 1 - Đề 1
3 Thi online Student's life - Unit 1 - Đề 2
4 Student's life - Unit 2
5 Thi online Student's life - Unit 2 - Đề 1
6 Thi online Student's life - Unit 2 - Đề 2
7 Home - Unit 1
8 Thi online Home - Unit 1 - Đề 1
9 Mini test 1 - Student's life - Unit 2
10 Thi online Home - Unit 1 - Đề 2
11 Mini test 2 - Student's life - Unit 2
12 Home - Unit 2
13 Thi online Home - Unit 2 - Đề 1
14 Thi online Home - Unit 2 - Đề 2
15 Mini test 3
16 Mini test 4
17 PROGRESS TEST 1
18 Cities - Unit 1
19 Thi online Cities - Unit 1 - Đề 1
20 Thi online Cities - Unit 1 - Đề 2
21 LISTENING-PROGRESS-TESTS-1
22 Mini test 1 - Listening_Home And House
23 Mini test 2 - Listening_Home And House
24 Cities - Unit 2
25 Thi online Cities - Unit 2 - Đề 1
26 Thi online Cities - Unit 2 - Đề 2
27 Mini test 5
28 Mini test 6
29 Occupations - Unit 1
30 Thi online Occupations - Unit 1 - Đề 1
31 Thi online Occupations - Unit 1 - Đề 2
32 Occupations - Unit 2
33 Thi online Occupations - Unit 2 - Đề 1
34 Thi online Occupations - Unit 2 - Đề 2
35 Mini test 7
36 Mini test 8
37 PROGRESS TEST 2 - Reading
38 PROGRESS TEST 2 - Listening
39 Environment - Unit 1
40 Thi online Environment - Unit 1 - Đề 1
41 Thi online Environment - Unit 1 - Đề 2
42 Environment - Unit 2
43 Thi online Environment - Unit 2 - Đề 1
44 Thi online Environment - Unit 2 - Đề 2
45 Mini test 9
46 Mini test 10
47 Advances - Unit 1
48 Thi online Advances - Unit 1 - Đề 1
49 Environment - Unit 2 - Mini test 1
50 Environment - Unit 2 - Mini test 2
51 Thi online Advances - Unit 1 - Đề 2
52 Student's life - Unit 1 - Mini test 1
53 Student's life - Unit 1 - Mini test 2
54 Advances - Unit 2
55 Thi online Advances - Unit 2 - Đề 1
56 Thi online Advances - Unit 2 - Đề 2
57 Mini test 1 - Advances - Unit 1
58 Mini test 1 - Advances - Unit 2
59 Mini test 2 - Advances - Unit 1
60 Mini test 2 - Advances - Unit 2
61 PROGRESS TEST 3 - LISTENING
62 Culture - Unit 1
63 PROGRESS TEST 3 - READING
64 Thi online Culture - Unit 1 - Đề 1
65 Thi online Culture - Unit 1 - Đề 2
66 Culture - Unit 2
67 Mini Test 1 - Culture - Unit 1
68 Mini Test 2 - Culture - Unit 1
69 Thi online Culture - Unit 2 - Đề 1
70 Thi online Culture - Unit 2 - Đề 2
71 Mini Test 1 - Culture - Unit 2
72 Architecture - Unit 1
73 Mini Test 2 - Culture - Unit 2
74 Thi online Architecture - Unit 1 - Đề 1
75 Thi online Architecture - Unit 1 - Đề 2
76 Thi online Architecture - Unit 2 - Đề 1
77 Architecture - Unit 2
78 Thi online Architecture - Unit 2 - Đề 2
79 Mini Test 1 - Architecture - Unit 1
80 Mini Test 2 - Architecture - Unit 1
81 Mini Test 1 - Architecture - Unit 2
82 PROGRESS TEST 4 - LISTENING
83 PROGRESS TEST 4 - READING
84 Memory - Unit 1
85 Mini Test 2 - Architecture - Unit 2
86 Thi online Memory - Unit 1 - Đề 1
87 Thi online Memory - Unit 1 - Đề 2
88 Memory - Unit 2
89 Thi online Memory - Unit 2 - Đề 1
90 Thi online Memory - Unit 2 - Đề 2
91 Mini Test 1 - Memory - Unit 1
92 Mini Test 2 - Memory - Unit 1
93 Mini Test 1 - Memory - Unit 2
94 Mini Test 2 - Memory - Unit 2
95 Plans & Predictions - Unit 1
96 Thi online Plans & Predictions - Unit 1 - Đề 1
97 Thi online Plans & Predictions - Unit 1 - Đề 2
98 Plans & Predictions - Unit 2
99 Thi online Plans & Predictions - Unit 2 - Đề 1
100 Thi online Plans & Predictions - Unit 2 - Đề 2
101 Mini Test 1 - Plans & Predictions - Unit 1
102 Mini Test 1 - Plans & Predictions - Unit 2
103 Mini Test 2 - Plans & Predictions - Unit 1
104 Mini Test 2 - Plans & Predictions - Unit 2
105 PROGRESS TEST 5
106 PROGRESS TEST 5 - Listening
107 END – OF – COURSE TEST (LISTENING)
108 END – OF – COURSE TEST (READING)