Hóa học lớp 11 - Thầy Phạm Hùng Vương

Hóa học lớp 11 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 148

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516227]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa học sẽ được cập nhật đề cương và chính thức khai giảng vào ngày 5/8/2020


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Nâng cao về Anđehit, Axit cacboxylic
2 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
3 Các bài toán nâng cao về Andehit, Axit cacboxylic
4 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
5 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
6 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
7 Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
8 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic
9 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
10 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic
11 Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
12 Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
13 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
14 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
15 Thi online - Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
16 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic
17 Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
18 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH ancol - phenol
19 Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic
20 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
21 Tổng quan bài tập hiđrocacbon qua các kỳ thi của Bộ Giáo dục
22 Thi online - Chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - mở rộng
23 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xeton
24 Chuyên đề bài tập hiđrocacbon tổng hợp - mở rộng
25 Thi online - Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
26 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xeton
27 Kết hợp đốt cháy hiđrocacbon và tính chất của nhóm chức C=C
28 Thi online - Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
29 Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
30 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton
31 Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
32 Thi online - Bài toán thuần đốt cháy hợp chất hữu cơ cơ bản
33 Công thức tổng ôn lý thuyết HÓA HỮU CƠ
34 Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton
35 Nâng cao Ancol, Phenol
36 Thi online - Nâng cao Ancol, Phenol
37 Phenol
38 Thi online - Phenol
39 Thi online - Các dạng toán trọng tâm về Ancol
40 Các dạng toán trọng tâm về Ancol
41 Lý thuyết trọng tâm về Ancol
42 Thi onine - Lý thuyết trọng tâm về Ancol
43 Các dạng bài tập trọng điểm về Hidrocacbon thơm
44 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về Hidrocacbon thơm
45 Lý thuyết trọng tâm về Hidrocacbon thơm
46 Các dạng toán nâng cao về Hidrocacbon không no
47 Thi online - Các dạng toán nâng cao về Hidrocacbon không no
48 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về ANKIN
49 Lý thuyết trọng tâm về ANKIN
50 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về ANKAĐIEN