Giải tích 1 (Toán A)

Giải tích 1 (Toán A)

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 54

Hạn sử dụng: 30/06/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106474]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 GT1_01_01 - Số thực (R: Real number)
3 GT1_01_02 - Số phức (C: Complex number)
4 Bài tập số phức
5 Bài tập Giới hạn dãy số
6 Tìm giới hạn bằng phương pháp giải phương trình đại số
7 Tìm giới hạn bằng phương pháp tính tích phân
8 GT1_01_03 - Giới hạn dãy số thực
9 GT1_02_01 - Các khái niệm cơ bản về hàm số (KNCB)
10 GT1_02_02 - Giới hạn của hàm số(GHHS)
11 GT1_02_03 - Sự liên tục của hàm số
12 Bài tập giới hạn hàm số + tính liên tục
13 Bài tập giới hạn hàm số
14 GT1_02_04: Luyện tập chuyên đề 2 (phần 1)
15 GT1_02_04: Luyện tập chuyên đề 2 (phần 2)
16 GT1_03_01 - Đạo hàm hàm số một biến số (ĐH HS MBS)
17 Bài tập Đạo hàm và vi phân (phần 1)
18 Bài tập Đạo hàm và vi phân (phần 2)
19 GT1_03_02 - Vi phân của hàm số một biến số (VP HS MBS)
20 GT1_03_03 - Đạo hàm cấp cao và vi phân cấp cao (ĐH CC & VP CC)
21 GT1_03_04 - Các định lí về giá trị trung bình và công thức của hàm số1 biến & đạo hàm của hàm số 1 biến
22 GT1_03_05 - Khảo sát sự biến thiên của hàm số và ứng dụng (Phần 1)
23 GT1_03_05 - Khảo sát sự biến thiên của hàm số và ứng dụng (Phần 2)
24 GT1_04_01 - Tóm lược kiến thức về tích phân được học ở cấp III có mở rộng (Phần 1)
25 GT1_04_01 - Tóm lược kiến thức về tích phân được học ở cấp III có mở rộng (Phần 2)
26 GT1_04_01 - Tóm lược kiến thức về tích phân được học ở cấp III có mở rộng (Phần 3)
27 GT1_04_02 - Một số ứng dụng của TPXĐ (Phần 1)
28 GT1_04_02 - Một số ứng dụng của TPXĐ (Phần 2)
29 GT1_04_03 - Luyện tập tích phân bất định, tích phân xác định (phần 1)
30 GT1_04_03 - Luyện tập tích phân bất định, tích phân xác định (phần 2)
31 GT1_04_03 - Luyện tập tích phân bất định, tích phân xác định (phần 3)
32 GT1_04_03 - Luyện tập tích phân bất định, tích phân xác định (phần 4)
33 GT1_04_03 - Luyện tập Ứng dụng của tích phân xác định
34 GT1_04_04 - Tích phân suy rộng và các biến đổi toán trong kinh tế và kỹ thuật (Phần 1)
35 GT1_04_04 - Tích phân suy rộng và các biến đổi toán trong kinh tế và kỹ thuật (Phần 2)
36 GT1_04_05: Luyện tập Tích phân suy rộng (phần 1)
37 GT1_04_05: Luyện tập Tích phân suy rộng (phần 2)
38 GT1_04_05: Luyện tập Tích phân suy rộng (phần 3)
39 Bài tập tích phân bất định
40 Bài tập tích phân suy rộng
41 Bài tập tích phân lượng giác
42 Bài tập tích phân từng phần
43 Bài tập tích phân tổ hợp nhiều tham số
44 Bài tập tích phân vô tỉ
45 Bài tập tích phân hàm mũ
46 Bài tập tích phân xác định
47 Bài tập tích phân hữu tỉ
48 GT1_05_01 - Tích phân phụ thuộc tham số, tích phân phụ thuộc tham số suy rộng và tích phân Euler (Phần 1)
49 GT1_05_02 - Biến đổi Laplace và biến đổi Fourier
50 GT1_05_01 - Tích phân phụ thuộc tham số, tích phân phụ thuộc tham số suy rộng và tích phân Euler (Phần 2)
51 Bài tập tích phân phụ thuộc tham số
52 GT1_03_06 - Luyện tập chuyên đề GT1_03
53 GT1_05_03 - Luyện tập chuyên đề GT1_05
54 GT1_03_06 - Luyện tập chuyên đề GT1_03