Đại số tuyến tính (Toán C)

Đại số tuyến tính (Toán C)

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

550.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 41

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Học phí : 550.000 đ

Đăng ký

ID: [5740]

Tác giả:

Giá: 550.000đ 800.000đ

Mua sách

Dành cho khối ngành Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Luật hoặc Quản trị kinh doanh ...


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 1)
3 ĐS_00 - Nhóm - Vành - Trường (Đại số cấu trúc)
4 ĐS_00 - Số phức
5 ĐS_00 - Tổ hợp - Ánh xạ
6 ĐS_00 - Đại số logic (Đại số cấu trúc)
7 Bài tập chuyên đề 0
8 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 2)
9 Bài tập Ma Trận, Định thức, Hệ PT tuyến tính
10 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 1)
11 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 2)
12 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 1)
13 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 2)
14 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 3)
15 XSTK_02_03 Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 1)
16 XSTK_01_01 - Nhập môn XSTK
17 XSTK_01_02 Chỉnh hợp, hoán vị và tổ hợp
18 XSTK_01_03 Biến cố và quan hệ biến cố
19 XSTK_01_04 Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 1)
20 XSTK_01_04 Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 2)
21 XSTK_01_05 Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 1)
22 XSTK_01_05 Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 2)
23 XSTK_01_06 Xác suất có điều kiện (Phần 1)
24 XSTK_01_06 Xác suất có điều kiện (Phần 2)
25 XSTK_01_07 Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 1)
26 XSTK_01_07 Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 2)
27 XSTK_01_08 Dãy phép thử Bernoulli và Quy luật nhị thức B(n, p)
28 XSTK_01_09 Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1
29 XSTK_02_01 Biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc
30 XSTK_02_02 Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
31 Tài liệu Lý thuyết
32 XSTK_02_03 -Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 2)
33 Bài tập không gian vecto
34 ĐS_02_01 - Không gian vectơ, không gian con tổ hợp tuyến tính, không gian con sinh bởi một tập hợp.
35 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 1)
36 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 2)
37 ĐS_02_03 - Cơ sở và số chiều của một không gian vectơ.
38 ĐS_02_04 - Toạ độ và ma trận chuyển cơ sở
39 ĐS_03_01 - Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính
40 XSTK_02_04 Một số phân phối thường gặp (Phần 1)
41 XSTK_02_04 Một số phân phối thường gặp (Phần 2)
42 ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
43 ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
44 XSTK_02_05 Luyện tập 3: Ôn tập cuối chương 2
45 XSTK_03_01 Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
46 ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
47 XSTK_03_02 Đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều
48 XSTK_03_03 Hàm của biến ngẫu nhiên.
49 XSTK_03_04 Sự hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, luật số lớn và ý nghĩa thống kê học
50 Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
51 Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
52 XSTK_03_05 Luyện tập 4: Ôn tập cuối chương 3
53 ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
54 XSTK_04_01 Mẫu và thống kê mô tả
55 ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 2)
56 XSTK_04_02 Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu
57 XSTK_04_03 Ước lượng điểm
58 ĐS_04_02 - Không gian đối ngẫu
59 XSTK_04_04 Khoảng tin cậy
60 XSTK_04_05 Luyện tập 5: Ôn tập cuối chương 4
61 XSTK_05_01 Giả thiết thống kê và kiểm định
62 XSTK_05_02 Kiểm định một mẫu
63 Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
64 XSTK_05_03 Kiểm định nhiều mẫu
65 ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
66 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
67 XSTK_05_04 Kiểm định phi tham số
68 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 2)
69 XSTK_05_05 Luyện tập 6: Ôn tập cuối chương 5
70 ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
71 XSTK_06_01 Phân tích tương quan
72 XSTK_06_02 Hồi qui và mô hình
73 XSTK_06_03 Hồi qui bội tuyến tính
74 XSTK_07_01 Biểu đồ kiểm soát cho giá trị trung bình
75 XSTK_07_02 Biểu đồ kiểm soát tham số S
76 XSTK_07_04 Biểu đồ số các khuyết
77 XSTK_08_01 Xác định cỡ mẫu tối thiểu
78 Bài tập chuyên đề 5
79 XSTK_08_03 Mô tả và biểu diễn dữ liệu
80 Luyện đề XSTKTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
81 XSTK_07_03 Biểu đồ kiểm soát cho tỷ lệ khiếm khuyết
82 XSTK_08_02 Thu thập dữ liệu và phân tầng thống kê
83 XSTK_06_05 Luyện tập 7: Ôn tập cuối chương 6
84 XSTK_06_04 Công cụ hồi qui trên máy tính và gói công cụ trên Matlab
85 XSTK_07_05 Luyện tập 8: Ôn tập cuối chương 7
86 ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
87 ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
88 ĐS_04_03 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
89 Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
90 ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
91 ĐS_01_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính