Đại số tuyến tính (Toán B)

Đại số tuyến tính (Toán B)

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

550.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 40

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Học phí : 550.000 đ

Đăng ký

ID: [5741]

Tác giả:

Giá: 550.000đ 800.000đ

Mua sách

Dành cho khối ngành Nông - Lâm - Sinh - Y - Dược


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 ĐS_00 - Tổ hợp - Ánh xạ
3 ĐS_00 - Số phức
4 ĐS_00 - Đại số logic (Đại số cấu trúc)
5 ĐS_00 - Nhóm - Vành - Trường (Đại số cấu trúc)
6 Bài tập chuyên đề 0
7 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 1)
8 ĐS_01_01 - MA TRẬN (Phần 2)
9 Bài tập Ma Trận, Định thức, Hệ PT tuyến tính
10 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 1)
11 ĐS_01_02 - Định thức và ma trận nghịch đảo (Phần 2)
12 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 1)
13 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 2)
14 ĐS_01_03 - Hệ phương trình tuyến tính (Phần 3)
15 XSTK_01_07 - Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 1)
16 XSTK_01_08 - Dãy phép thử Bernoulli và Quy luật nhị thức B(n, p)
17 XSTK_01_09 - Luyện tập 2: Ôn tập cuối chương 1
18 XSTK_02_01 - Biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc
19 XSTK_02_02 - Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
20 XSTK_02_03 -Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 1)
21 XSTK_01_04 Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 2)
22 XSTK_01_05 Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 2)
23 XSTK_01_07 - Công thức Xác suất đầy đủ và Công thức Bayes (Phần 2)
24 XSTK_01_01 - Nhập môn XSTK
25 XSTK_01_02 - Chỉnh hợp, hoán vị và tổ hợp
26 XSTK_02_03 -Đặc số của biến ngẫu nhiên (Phần 2)
27 XSTK_01_03 - Biến cố và quan hệ biến cố
28 XSTK_01_04 - Định nghĩa Xác suất và một số tính chất (Phần 1)
29 XSTK_01_05 Luyện tập 1: Các dạng bài tập cơ bản về Xác suất (Phần 2)
30 XSTK_01_06 - Xác suất có điều kiện (Phần 1)
31 XSTK_01_06 - Xác suất có điều kiện (Phần 2)
32 Tài liệu Lý thuyết
33 Bài tập không gian vecto
34 ĐS_02_01 - Không gian vectơ, không gian con tổ hợp tuyến tính, không gian con sinh bởi một tập hợp.
35 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 1)
36 ĐS_02_02 - Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính (Phần 2)
37 ĐS_02_03 - Cơ sở và số chiều của một không gian vectơ.
38 ĐS_02_04 - Toạ độ và ma trận chuyển cơ sở
39 ĐS_03_01 - Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính
40 XSTK_02_04 - Một số phân phối thường gặp (P1+P2)
41 ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
42 ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
43 XSTK_02_05 - Luyện tập 3: Ôn tập cuối chương 2
44 XSTK_03_01 - Luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên một chiều
45 ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
46 XSTK_03_02 - Đặc số của biến ngẫu nhiên hai chiều
47 XSTK_03_03 - Hàm của biến ngẫu nhiên.
48 XSTK_03_04 - Sự hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, luật số lớn và ý nghĩa thống kê học
49 Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
50 Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
51 XSTK_03_05 - Luyện tập 4: Ôn tập cuối chương 3
52 ĐS_04_01 - Trị riêng và vectơ riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
53 XSTK_04_01 - Mẫu và thống kê mô tả
54 ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 2)
55 XSTK_04_02 - Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu
56 XSTK_04_03 - Ước lượng điểm
57 XSTK_04_04 - Khoảng tin cậy
58 Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
59 XSTK_04_05 - Luyện tập 5: Ôn tập cuối chương 4
60 XSTK_05_01 - Giả thiết thống kê và kiểm định
61 XSTK_05_02 - Kiểm định một mẫu
62 XSTK_05_03 - Kiểm định nhiều mẫu
63 ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
64 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
65 XSTK_05_04 - Kiểm định phi tham số
66 ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 2)
67 XSTK_05_05 - Luyện tập 6: Ôn tập cuối chương 5
68 ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
69 XSTK_06_01 - Phân tích tương quan
70 XSTK_07_01 - Biểu đồ kiểm soát cho giá trị trung bình
71 XSTK_07_02 - Biểu đồ kiểm soát tham số S
72 XSTK_06_03 - Hồi qui bội tuyến tính
73 XSTK_06_04 - Công cụ hồi qui trên máy tính và gói công cụ trên Matlab
74 XSTK_07_03 - Biểu đồ kiểm soát cho tỷ lệ khiếm khuyết
75 XSTK_06_05 - Luyện tập 7: Ôn tập cuối chương 6
76 XSTK_07_04 - Biểu đồ số các khuyết
77 XSTK_07_05 - Luyện tập 8: Ôn tập cuối chương 7
78 XSTK_08_01 - Xác định cỡ mẫu tối thiểu
79 XSTK_08_02 - Thu thập dữ liệu và phân tầng thống kê
80 XSTK_08_03 - Mô tả và biểu diễn dữ liệu
81 Bài tập chuyên đề 5
82 Luyện đề XSTKTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
83 XSTK_06_02 - Hồi qui và mô hình
84 ĐS_04_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
85 ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
86 Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
87 ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
88 ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
89 ĐS_01_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Ma trận, địnhthức và hệ phương trình tuyến tính