V-Moon: Luyện thi THPT QG Hóa học 2021 (8+)

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện đề thi thử môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 LiveVIP Hóa - Đề kiểm tra học kỳ II năm 2021 môn Hóa - Sở GD và ĐT Tỉnh Nam Định
2 Tổng ôn lý thuyết KIM LOẠI KIỀM THỔ
3 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết KIM LOẠI KIỀM THỔ
4 LiveVIP Hóa - Lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được khí - kết tủa - muối yêu cầu
5 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được chất rắn - kết tủa
6 Tổng ôn lý thuyết KIM LOẠI KIỀM
7 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết KIM LOẠI KIỀM
8 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 15
9 Đề minh họa số 15 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa họa
10 Thi online - Lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được chất rắn - kết tủa
11 Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
12 Thi online - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
13 5h00 - LiveVIP - Chữa đề lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được đơn chất phi kim - kim loại
14 Live S Hóa - Chuyên đề HNO3 - Hệ CO, H2 phối hợp xử lý phần 1
15 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề nâng cao
16 Đề minh họa số 14 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa họa
17 Thi online - Lý thuyết đếm số thí nghiệm thu được đơn chất phi kim - kim loại
18 Thi online - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
19 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề cơ bản
20 Thi online - Kiểm tra lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – Đề 02
21 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 12
22 Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - phần II
23 Đề minh họa số 12 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa họa
24 Thi online - Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ - chỉ lớp 12
25 5h00 - LiveVIP - Chữa đề đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ chỉ lớp 12
26 CĐ rời rạc - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
27 Thi online - CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
28 Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – Đề 01
29 Tổng ôn lý thuyết ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - phần I
30 Thi online -Đếm số phát biểu - mệnh đề đúng sai TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ - có lớp 11
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Định hướng cách học lý thuyết HÓA HỮU CƠ 04/09
Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 01 19/09
Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 02 23/09
Giới thiệu khóa học - Tổng ôn 8+ môn hóa học Thầy Phạm Hùng Vương 04/03
Công thức tổng ôn lý thuyết hóa hữu cơ 04/03
Tổng ôn lý thuyết ESTE 05/03
Thi online - Kiểm tra nhanh lý thuyết nhận biết - thông hiểu ESTE 05/03
Live: Tổng ôn lý thuyết ESTE 06/03
Đề live stream - Tổng ôn lý thuyết este 06/03
Thi online - Kiểm tra lý thuyết ESTE - Sơ đồ dãy chuyển hóa 07/03