Thông tin Mooner
dangtrangk54a2
Đặng Thị Hạnh Trang
Level: 4 SP: 100
Đã làm 108 bài tập
FB: https://facebook.com/dangthihanhtrang/
Tỉnh thành: Sơn La
Trường THPT: Trường THPT -Mộc Lỵ
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn huyện Mộc Châu
Ngày tham gia: 04-12-2016 08:00