Thông tin Mooner
Trandinhthanh13579
Trần Đình Thành
Level: 2 SP: 100
Đã làm 16 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100013931673033
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Lê Quảng Chí
Đia chỉ trường THPT: Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ngày tham gia: 04-12-2019 09:26