Đề thi online

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện đề thi thử môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện đề thi thử môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện đề thi thử môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Pro S: Luyện thi THPT QG Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề thi thử môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Pro T: Tổng ôn Nâng cao môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Pro S- Tổng ôn Ngữ pháp Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Trang Anh

Học phí: 200.000đ 180.000đ

Pro S: Luyện thi THPT QG Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 800.000đ 800.000đ

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa: Ngữ Pháp NÂNG CAO (Cô Trang)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa học: Từ Vựng NÂNG CAO Tiếng Anh (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 400.000đ 100.000đ

Khóa học: Đọc hiểu Tiếng Anh (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 250.000đ 100.000đ

Khóa Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Live A : Luyện đề Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live T : Tổng ôn Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Phương pháp học và ôn luyện môn Văn học

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.000.000đ Đăng ký V-Moon

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 550.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 300.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 450.000đ

Combo: 2.800.000đ 1.999.000đ Đăng ký V-Moon
KHÓA HỌC LỚP 11

Toán học lớp 11 - Thầy Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Pro A : Luyện đề môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro A : Luyện đề môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Vật lý lớp 11 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Pro S - Luyện thi Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Pro A : Luyện đề Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Pro T : Tổng ôn Nâng cao Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Hóa học lớp 11 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro S - Luyện thi Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro A : Luyện đề Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Sinh học lớp 11 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro S: Luyện thi THPT QG Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro S: Luyện thi Sinh Học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề Sinh học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn Sinh học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

KHÓA HỌC LỚP 10
Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 500.000đ 800.000đ

Đăng ký

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ 800.000đ

Đăng ký

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000đ 800.000đ

Đăng ký

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 500.000đ 800.000đ

Đăng ký

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 500.000đ 800.000đ

Đăng ký

LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Moon Lê Nga

facebook.com/lengamoon06

0966482199

NHÓM HỖ TRỢ TRÊN FACEBOOK
XẾP HẠNG BOX KHÓA 2020 =>Xem thêm
Xếp hạng tổng LevelBox
phicaca 230 25983
sang080702 224 24666
0973992509 244 20177
ngocngoc2203 163 19056
kieuvanvivu 177 18798
Xếp hạng box tháng 5 =>Xem thêm
Tất cả
0973992509 244 3621
phicaca 230 2243
truongngoc02 94 1838
Toán học
sang080702 224 725
0973992509 244 717
phicaca 230 682
Vật lý
0973992509 244 683
phicaca 230 624
kieuvanvivu 177 607
Hóa học
0973992509 244 901
phicaca 230 877
taipro11a1 143 619
Sinh học
0973992509 244 1050
truongngoc02 94 781
Nhattam18102004 105 529
Tiếng Anh
0973992509 244 177
xuan6duong6 83 100
nguyetmnt 27 33